A1 taseme inglise keele individuaalkursuse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekava nimetus:
A1 taseme inglise keele individuaalkursuse õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe eesmärk
Inglise keele omandamine A1 tasemel.

Õppekeel: vene, eesti

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 200 tundi, millest 80 akadeemilist tundi on auditoorne töö ja 120 tundi on iseseisev töö. A1-tase saavutatakse kahe mooduli  (A1.1 ja A1.2) omandamisega. Iga mooduli maht on 40 ak. tundi auditoorset tööd ja 60 ak. tundi iseseisvat tööd. Tavaliselt toimub õppetöö kaks-kolm korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena mõistab ja kasutab õppija igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Õppija oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Õpilane oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner aeglaselt räägib, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning teda vestlemisel aitab. Saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust. Saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides. Oskab esitada lihtsaid küsimusi teiste kohta ja vastata enda kohta esitatud küsimustele.
Õpilane oskab kirjutada lühiteksti ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkuse-tervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust).
Õppija oskab ja kasutab väljendeid ning lauseid, mis puudutavad järgmisi teemasid: enesetutvustamine, inimesed, ametid, riided, söök, vaba aeg, sündmused, igapäevased toimingud, reisimine, transport, puhkus, ostud, elustiil jne.

Õppekava sisu kirjeldus
Õppetöö on koostatud sellisel moel, et kohe algusest peale osalejate tähelepanu on pööratud teadmistele, mis on paljudel juba olemas (näiteks, rahvusvaheline sõnavara või varem omandatud keelte tüpoloogiline sarnasus inglise keelega). Üks eesmärkidest on näidata, et õppijatel on rohkem teadmisi kui nad ise arvata võivad. Kõik ülesanded on ehitatud nii, et uus materjal oleks kohe rakendatav ka tavaelus: nii pakutud sisend (input), kui ka oodatud väljund (output) katavad teemasid, mis on otseselt kasulikud ning tekitavad õpilastes enesekindluse ja iseseisvuse tunde.

Õppesisu moodul A1.1
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

1. Hello, where are you from, how do you spell, around the world.
Tere, kust sa pärit oled, kuidas seda hääldada, ümber maailma
2. People, family and photos, your world, countries.
Inimesed, pere ja pildid, sinu maailm, riigid.
3. All about you, Jobs, Personal information, numbers.
Kõik sinust, tööd, isiklik andmed, numbrid.
4. Life, family and friends, describing a friend.
Elu, pere ja sõbrad, sõbra kirjeldus.
5. Activities, sports, food, drinks.
Tegevused, sport, toit, joogid.
6. Routines, everyday, the time, days of the week, seasons.
Rutiin, igapäev, aeg, nädala päevad, aastaajad.

Õppesisu moodul A1.2
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 
1. Where I live, rooms and furniture, street, town, country.
Kus ma elan, tuba ja mööbel, tänav, linn, riik.
2. My childhood, years, when is my birthday, my guests.
Minu lapsepõlv, aastad, millal on minu sünnipäev, külalised.
3. My favourites, music, movie, books.
Minu lemmikud, muusika, filmid, raamatud.
4. Here and now, colours, clothes, footwear.
Siin ja praegu, värvid, riietus, jalanõud.
5. Where are you staying, hotels, breakfast, apartments.
Kus sa peatud, hotellid, hommikusöök, korterid.
6. Help me, outside, find a way, doctor’s visit.
Appi, väljas, leida teed, arsti visiit. 

Õppematerjal (õpetaja valikul)

  1. Headway  5th edition. Beginner Student’s Book and Access to Online Practice. 2019
  2. Speakout 2nd edition Starter.  Pearson.2018
  3. English File 3rd edition Student’s Book with Online Practice Oxford UP 2018
  4. New Total English. Starter. Students book 2017
  5. Face2Face  2nd edition Starter Cambridge UP 2013
  6.  International Express Beginner  Oxford UP 2013 

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid 
Inglise keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. 
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel: 
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides; 
b) iseseisva töö aruande esitamine; 
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses. 

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus: 

Inglise keele kursusi läbiviivad õpetajad omavad inglise filoloogi kõrgemat haridust, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust.  (Vt. Koolitajate haridus ja töökogemus).

Õppekava on koostatud Dialoogi inglise keele õpetajate koostöös  ja kinnitatud 14.12.2019 Koolituskeskus Dialoog direktori poolt.