A1 inglise keele individuaalkursuse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekava nimetus:
Inglise  keele A1.taseme individuulkursuse õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe eesmärk 
Inglise keele omandamine A1 tasemil.

Õppekeel: vene, eesti

Õppekava maht 200 ak. tundi (80 ak. tundi auditoorset ja 120 ak. tundi iseseisvat tööd)

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena mõistab ja kasutab õppija igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Õppija oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Õppija suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestlus-partner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama. 
Õpilane oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner aeglaselt räägib, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning teda vestlemisel aitab. Saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust. Saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides. Oskab esitada lihtsaid küsimusi teiste kohta ja vastata enda kohta esitatud küsimustele.
Õpilane oskab kirjutada lühiteksti ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkuse-tervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust).
Õppija oskab ja kasutab väljendeid ning lauseid, mis puudutavad järgmisi teemasid: enesetutvustamine, inimesed, ametid, riided, söök, vaba aeg, sündmused, igapäevased toimingud, reisimine, transport, puhkus, ostud, elustiil jne.
Õppija teab Pearson Test of English eksami ülesehitust ning testi tüüpülesandeid, oskab neid lahendada.

Õppekava sisu kirjeldus
Õppetöö on koostatud sellisel moel, et kohe algusest peale osalejate tähelepanu on pööratud teadmistele, mis on paljudel juba olemas (näiteks, rahvusvaheline sõnavara või varem omandatud keelte tüpoloogiline sarnasus inglise keelega). Üks eesmärkidest on näidata, et õppijatel on rohkem teadmisi kui nad ise arvata võivad. Kõik ülesanded on ehitatud nii, et uus materjal oleks kohe rakendatav ka tavaelus: nii pakutud sisend (input), kui ka oodatud väljund (output) katavad teemasid, mis on otseselt kasulikud ning tekitavad õpilastes enesekindluse ja iseseisvuse tunde.

1. Hello, where are you from, how do you spell, aroud the world.
Tere, kust sa pärit oled, kuidas seda hääldada, ümber maailma
2.   Peolpe, family and photos, your world, countries.
Inimesed, pere ja pildid, sinu maailm, riigid.
3.   All about you, Jobs, Personal information, numbers.
Kõik sinust, tööd, isiklik andmed, numbrid.
4.   Life, family and friends, describing a friend.
Elu, pere ja sõbrad, sõbra kirjeldus.
5.   Activities, sports, food, drinks.
Tegevused, sport, toit, joogid.
6.   Routines, every day, the time, days of the week, seasons.
Rutiin, iga päev, aeg, nädala päevad, aastaajad.
7. Where I live, rooms and furniture, street, town, country.
Kus ma elan, tuba ja mööbel, tänav, linn, riik.
8. My childhood, years, when is my birthday, my guests.
Minu lapsepõlv, aastad, millal on minu sünnupäev, külalised.
9. My favourites, music, movie, books.
Minu lemmikud, muusika, filmid, raamatud.
10. Here and now, colours, clothes, footwear.
Siin ja praegu, värvid, riietus, jalanõud.
11. Where are you staying, hotels, breakfast, apartments.
Kus sa peatud, hotellid, hommikusöök, korterid.
12. Help me, outside, find a way, doctor visit.
Appi, väljas, leida teed, arsti visiit. 

Õppematerjal (õpetaja valikul)

  1. New Headway  4th edition. Beginner Student’s Book and iTutor Pack Oxford UP 2013
  2. Speakout 2nd edition Starter.  Pearson.2018
  3. English File 3th edition Student’s Book with Online Practice Oxford UP 2018
  4. New Total English. Starter. Students book 2017
  5. Face2Face  2nd edition Starter Cambridge UP 2013
  6.  International Express Beginner  Oxford UP 2013 

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid 
Inglise keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. 
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel: 
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides; 
b) iseseisva töö aruande esitamine; 
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses. 

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus: 

Inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad inglise filoloogi kõrgem haridus,  õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise  kogemust.  (Vt.Koolitajate haridus ja töökogemus).

Õppekava on koostatud Dialoogi inglise keele õpetajate koostöös  ja kinnitatud 14.12.2019 Koolituskeskus Dialoog direktori poolt.

Scroll Up