A1 taseme eesti keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekava nimetus:
A1 taseme eesti keele õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid /Eesti keel

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on auditoorne töö ja 80 tundi on iseseisev töö. A1-tase saavutatakse kahe mooduli  (A1.1 ja A1.2) omandamisega. Iga mooduli maht on 60 ak.tundi auditoorset tööd ja 40 ak.tundi iseseisvat tööd. Tavaliselt õppetöö toimub kaks-kolm korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes ei ole varem eesti keelt õppinud ja soovivad alustada eesti keele õpingutega.

Õppe alustamise tingimused – avalduse täitmine ja  kursusele registreerumine.

Eesmärk ja õpiväljundid
A1-taseme saavutamine.

Koolituse lõpuks õppija oskab:

  •  lihtsal viisil suhelda, küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata;
  •  ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;
  •  saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel, plakatitel, kataloogis;
  •  oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
  •  oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita formulare personaalsete andmetega.

Õppesisu Moodul A1.1
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

1. Tutvumine
Tutvumis- ja viisakusväljendid, hüvastijätt, kõneetikett, keeled.Tähestik, olevik, asesõna, jaatav ja eitav kõne, nimisõna ainsus ja mitmus, omastav kääne, pööramine olevikus, küsisõnad kas?kes?
2. Perekond ja sugulased: Perekonnaseis,vanus,välimus, rollid, igapäevased tegevused. Arvsõnad, omadussõnad.
3. Kohtumised: Asutused linnas. Kellaaeg. Kaasaütlev kääne. Helistamine, etikett.
4. Elukoht: Asjad kodus. Arvud. Aadress. Omadussõnad. Kuulutused. Kohakäänded.
5. Töö ja puhkus: Päev, nädal, kuu. Vaba aeg. Huvid ja hobid.
Olev, saav käänded. Ma– ja da-infinitiivid.
6. Kodumaa, rahvused ja keeled. Küsisõnad.

Õppesisu Moodul A1.2
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

1.Linnas
Objektid linnas ja maal. Piletite ostmine, info küsimine. Sildid. Tee juhatamine. Takso tellimine. Käskiv kõneviis.
2. Poes ja turul
Toiduained, retseptid. Viisakas palumine/tellimine. Käskiv kõneviis.
3. Kohvikus
Road. Viisakas palumine/tellimine.Tingiv kõneviis.
4. Ilm ja ilmakaared.
Sademed. Aastaajad. Omadussõnad. Keskvõrre.
5. Formularide täitmine.
6. Pühad ja tähtpäevad. Õnnitlemine ja õnnitlusele vastamine. Osastav kääne. Rajav kääne. 

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Põhiliseks on kommunikatiivne meetod.Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppekeskkond 

Kõikides ruumides on loomulik valgustus ja ventilatsioon. Kõikides ruumides on CD- ja DVD-mängija, videoprojektori või televiisoriga ühendatud arvuti, internetiühendus ja WiFi, mis võimaldab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis ajakohaseid materjale ja Eesti Keele Instituudi sõnaraamatuid veebilehel www.eki.ee. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse lühitekste, tehakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teateid ning korratakse ja harjutatakse grammatikat. Õpetaja annab iseseisva töö kohta tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjalid

Inga Mangus, Merge Simmul. Tere! Eesti keele õpik algajatele 0-A1. 2009
Inga Mangus, Merge  Simmul. Tere! Estonian for Beginners 0-A1. 2017
Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1.Neljas trükk 2018
Leelo Kingsepp, Marju Ilves. Algaja õnn. Kõnelemisoskuse arendamiseks mänge ja ülesandeid. 2016.
Leelo Kingsepp, Marju Ilves. Algaja õnn. Lugemisoskuse arendamiseks mänge ja ülesandeid. 2016
Euroopa keelemapp (Väljatöötatud Dialoogi  poolt  Rahvusvahelise Euroopa projekti EuroIntegrELP  raames). 2007

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid

Eesti keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides;
b) iseseisva töö aruande esitamine;
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus:

Eesti keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik MA (mõned PhB) kraadi,  õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele eesti keele õpetamise  kogemust. Iga õpetaja kvalifikatsioon on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleinspektsiooni poolt. (Vt.Koolitajate haridus ja töökogemus).

Õppekava koostajad on kogenud eesti keele õpetajad. Õppekava on kinnitatud Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga 02.08.2018.