A1 taseme ukraina keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekavarühm

222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 60 akadeemilist tundi — 30 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 30 akadeemilist tundi iseseisevat tööd. A1-tase.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes ei ole varem ukraina keelt õppinud. Õppe alustamise tingimused on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
A1-taseme saavutamine.

Õppekeel: inglise või vene keele baasil.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

— oskab lihtsal viisil suhelda, küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata;
— oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;
— saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel, plakatitel, kataloogis;
— oskab ilma kõrvalise abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
— oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita formulare personaalsete andmetega.

Õppe sisu

Moodul 1.

1. Знайомство / Meeldiv tutvuda
2. Професiя. Мiй свiт / Elukutsed. Minu maailm
3. Персональна iнформацiя /Isiklik informatsioon
4. Як пройти? Як дiстатися ? /Kuidas jõuda kohale (jalgsi/autoga)?
5. . Мiй дiм /. Minu kodu
6. Вiльний час / Vaba aeg
7. Смачна iжа / Maitsev toit.
8. Здоров,я / Tervis
9. Клiмат та погода / Kliimat ja ilm10. Готель / Hotel
11. Захоплення та хобi / Hobid ja huvialad
12.Покупки у торговому центрi / Ostlemine kaubanduskeskuses
13.Подорож / Reisimine

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara.

Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi-  loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppematerjal (õpetaja valikul)

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt. Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse minitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teavet, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid

Ukraina keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

a) osalemine vähemalt 65% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides;
b) iseseisva töö aruande esitamine;
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu.

Õppekava on  koostatud Dialoogi ukraina keele õpetajate poolt 19.06.2022  ja kinnitatud  Dialoogi juhataja  Nadežda Valk poolt.