Dialoog

Kontakt

TARTU
Turu 9
koolitus@dialoog.ee
Tel. 7 344 990, 55 613 474
translate@dialoog.ee
Tel. 7 30 40 95, 55 640 737
raamatud@dialoog.ee
Tel. 555 60 230
aupair@dialoog.ee
Tel. 55 31 500

TALLINN
Gonsiori 13 - 23
tallinn@dialoog.ee
Tel. 662 0888, 55 640 688

NARVA
Kreenholmi 3
narva@dialoog.ee
Tel. 35 60 494, 51 35 725

KAART AS Dialoog

 

Print

Õppekorralduse alused


Üldkorraldus

Koolituskeskus Dialoog tegutseb täiskasvanute  koolitusasutusena, mille nimi on Koolituskeskus Dialoog. Koolituskeskus Dialoog korraldab täiskasvanute täienduskoolitust järgmistes valdkondades: keeleõpe, õpetajakoolitus, majandusarvestus ja maksundus. 

Koolituskeskuse Dialoog (asutaja AS Dialoog, registrikood 10050341) kvaliteedi tagamise aluste koostamisel on lähtutud täiskasvanute koolituse seadusest (18.02.2015), Koolituskeskuse Dialoog põhikirjast, õppekorralduse alustest ja muudest dokumentidest, mida Koolituskeskuses Dialoog kasutatakse. 

Koolituskeskusele Dialoog on Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 6. mai 2016. a käskkirjaga väljastatud tegevusluba nr 1.1-3/16/82 keeletasemete A2, B1, B2 ja C1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse kohta. Tegevusluba koos õppekavadega on esitatud ja registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Teised täiskasvanute täienduskoolitused on esitatud EHIS-esse majandustegevusteatena. Õppekavarühmad on keeleõpe, majandusarvestus ja maksundus ning õpetajakoolitus. Registreerimisnumber EHIS-es on 199878. 

Koolituskeskuses Dialoog  viiakse läbi järgmised  töövormid: 

     a)   keeleõpe kursused mahuga alates 20 akadeemilist tunnist  kuni 450 ak. tundi (akadeemiline  tund kestab 45 min).

      b)   lühiajalised  seminarid  keeleõpetajatele;  seminarid ja ja konsultatsioonid raamatupidajatele mahuga 2 kuni 6 ak. tundi.

Keeleõpe toimub  rühmades või individuaalselt, auditoorselt ja iseseisvalt, koolitaja ruumides või koolituse tellija õppeklassis. Rühmad Koolituskeskuses Dialoog jagunevad: minirühmad 2 - 4 õppijad, väiksed rühmad: 5 - 6 inimest,  tavarühmad: 7 -10 inimest.

Koolitused toimuvad aastaringselt, kuid enamus neist algab septembris ja lõpeb mais.

Õppetöö toimub kolmes linnas: Tartus, Tallinnas ja Narvas, kus töötavad Koolituskeskuse Dialoog bürood ja asuvad nõuetele vastavalt sisustatud õpperuumid. Skype vahendusel  õpivad teistes linnades ja  välisriikides elavad õppijad.

Õppetöö toimub tunniplaani alusel, kus on kajastatud  kursuse nimetus vastavalt Euroopa keelemapi tasemele, kursuse üldmaht ak. tundides, näidatud auditoorse ja iseseisva töö maht, õpperühma suurus, koolituse maksumus, õppeperiood ja ajakava, koolituse toimimise koht ja koolitaja nimi.

Peale koolituste tunniplaani on Dialoogi kodulehel avalikustatud  ka muud  koolitusega seotud andmed: koolitajate haridus ja töökogemus, kvaliteedi tagamise alused, keeletasemete kirjeldus ja  vajalik informatsioon õppija keeletaseme tuvastamise kohta. 

Õppekavad

Keelekursuste alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

1. õppekava nimetus;

2. õppekavarühm ja koostamise alus;

3. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal;

4. õpiväljundid;

5. õpingute alustamise tingimused; 

6. õppe sisu;

7. õppematerjalide loend;

8. õppekeskkonna kirjeldus;

9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

10. koolitaja kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus. 

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolituskeskese Dialoog õppekavad on välja töötatud kogenud  keeleõpetajate, metoodiku ja koolituse korraldajaga,  kinnitatud koolituskeskuse direktori poolt. Eesti keele A2, B1, B2, C1 taseme eksamiks ettevalmistavate koolituste  õppekavad on kinnitatud Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga 6.05.2016 nr 1.1-3/16/82

Koolituskeskuse Dialoog õppekavade koostamise aluseks on võetud täiskasvanute koolituse seadus, täienduskoolituse standard ja Euroopa keeleõppe raamdokument. Õppekavade täiendamine toimub vajaduspõhiselt jooksvalt ning kord aastas õppekorraldaja  ja vastavate keelte õpetajatega. 

Õppekava omandamine moodulite kaupa 

Koolituskeskus Dialoog pakub õppijatele võimalust omandada kogu õppekavas ettenähtud taseme maht korraga. Kui mõni õppija ei saa koolitusest täismahus osa võtta (nt koolituse maksumuse või töö- või eraelu probleemide tõttu), võimaldab Dialoog omandada kindlat keeletaset moodulite kaupa. Moodulõppe eesmärk on jagada õppeperiood makseraskustes ning töö- või eraelu probleemidega hõivatud inimeste jaoks osadeks ning pikendada koolituse kogukestust ja teha sellesse pause, et inimesed saaksid oma probleemid lahendada ja seejärel keeleõpet jätkata. 

Mõlemad moodulid põhinevad ühisel õppekaval. Esimeses moodulis omandab õppija kõik õpiväljundid baastasemel, teises moodulis areneb edasi ja taseme lõpetamisel on õppija omandanud kõik õppekavaga ettenähtud õpiväljundid. Esimese mooduli lõpus tehakse kontrolltöö ning analüüsitakse ja arutatakse õppija iseseisvat tööd. Õppijad, kes ei saa kohe kursust jätkata, saavad tõendi, kuhu on märgitud läbitud teemad. Tõendi alusel saab õppija pärast pausi jätkata järgmises õppemoodulis. Teise mooduli lõpetamise järel tehakse lõpptest, millega mõõdetakse õpiväljundite omandamise taset. 

Dialoog teavitab õppijad sellest, et kui nad läbivad kursusel ainult ühe mooduli, mille maht on väiksem kui kinnitatud õppekavas, siis (eesti keele) eksami sooritamisel õppekulusid ei hüvitata. Dialoog ei soovita õppijatel minna riigieksamile enne, kui nad on läbinud õppekava täies mahus ja sooritanud edukalt Dialoogi lõpptesti.

Koolituste korraldamine

Koolitusel osalemiseks õppija valib tunniplaanist endale sobiva koolituse, tutvub õppekavaga ja võtab ühendust Koolituskeskusega Dialoog  (helistab või kirjutab  e-posti teel  oma soovidest).  

Tartus:  tel. 7 344 990, mob. 55613474, koolitus@dialoog.ee;  Turu 9, Tartu
Narvas:  tel. 3560494, mob. 5135725,  koolituskeskus@dialoog.ee; Kreenholmi 3, Narva
Tallinnas: tel. 6620 888, mob. 55640688,  tallinn@dialoog.ee, Gonsiori 13-23, Tallinn 

Koolituste korraldajad  vastavad huviliste küsimustele, selgitavad välja õppija vajadused, prioriteedid ja keeleõpekogemuse ning konsulteerivad  kursuse valikul.  Dialoogi bürood on avatud  tööpäevadel kl 9.00 - 17.30. Kui õppija on oma valikus kindel ja kui tema keeletase on juba tuvastatud, saadab koolituse korraldaja  e-postiga avalduse vormi kursusele registreerimiseks. Mõlemad osapoolsed allkirjastavad täidetud avalduse digitaalselt. Keelekoolituste algtaseme rühma registreerijatelt ei eeldata eelnevaid oskusi.  Kui varasem keeleõppe kogemus on nõutav, tuleb teha läbi vastav keeletest. 

Kursusele registreerimisel koolituse korraldaja üsna tihti  pakub õppijale võimalust tulla büroosse ja kohtuda õpetajaga, et  vestluse ning testide abil selgitatada õppija keeletase ja  valida talle sobiv koolitus.  Koolitusele registreerimisel tutvub õppija  Dialoogi õppekorraldusega, õppekavaga, õpikutega ja koolituse  tingimustega. Koolitaja kirjutab oma nõusoleku avaldusele registreerimiseks ja saab registreerimise kinnitus.  

Õppemaksu tasumine, soodustused,  tasu  tagastamine,  õppemaksust  vabastamine

Koolitusele registreerumise avalduse täitmisega ja kursusele registreerimisega võtab Õppija/Maksja endale kohustuse maksta koolituse täismaksumus kas korraga või osade kaupa, vastavalt avalduses valitud  tingimustele. 

Koos kursusele registreerimise kinnitusega saadetakse registreerujale vastav arve. Õppetasu saab maksta nii sularahas või pangakaardiga meie büroodes ning pangaülekandega. Maksekorralduse selgitusse palume märkida arve number, kursuse nimi ja osaleja nimi. Tasumisega viivitamisel kohustub Õppija maksma viivist 1% iga viivitatud päeva eest maksmisele kuuluvast summast. 

Õppija/ Maksja võib tasuda koolituse eest ühes osas kuni kursuse alguseni. Koolituse tasu on võimalik maksta ka kahes kuni üheksas jaos, mis tasutakse iga kuu 10. kuupäevaks AS Dialoog poolt esitatud arve alusel. Osamaksetena tasumise korral suureneb kursuse üldmaksumus 2% kuni 9% vastavalt osamaksete arvule. Esimene osamakse peab olema tasutud hiljemalt üks päev enne kursuse algust. 

Soodustused 5 % - 10% on ette nähtud peredele, kus õpib Dialoogis korraga 2 või rohkem pereliiget.

Keeleõppe kulusid saab näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest  maksjale tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (Tulumaksuseadus § 26).   

Õppetasu tagastatakse enne koolituse algust 75% ulatuses juhul, kui avaldaja loobub koolitusest vähemalt 1 tööpäev enne kursuse algust. 

Õppetasu tagastatakse  koolituse kestel 75% ulatuses kasutamata summast  õppija eriolukordade puhul, nt õppija pikaajaline (rohkem kui 30 päeva) haigesumine, kolimine teise linna, kus Dialoogil puudub võimalus tundidega jätkata. 

Erandkorras vabastatakse kursusel osaleja 50 – 100% ulatuses õppemaksust  juhatuse otsustega, õppija või maksja avalduse alusel juhul, kui õppijal või maksjal on ootamatult tekkinud väga  raske majanduslik olukord. 

Koolituskeskusel Dialoog on õigus õpperühma mittetäitumisel koolitus ära jätta või edasi lükata, teavitades   koolituse edasilükkumisest või ärajätmisest koolitusele registreerunuid telefoni või e-posti teel. Kui Õppija ei soovi oodata, tagastatakse talle avalduse alusel  õppetasu 100% ulatuses.

100% õppetasu tagastamine toimub juhul, kui õpperühm ei alusta tööd õppijast sõltumatul põhjusel,  samuti tagastatakse koolituse tasust kasutamata osa 100% ulatuses  juhul, kui töö käigus grupist lahkunud inimeste arv ei võimalda majanduslikel põhjustel õppetööd jätkata. 

Õppemaksu tagastamine toimub õppija või maksja avalduse alusel 10 päeva jooksul alates avalduse esitamise kuupäevast.


Õppija kohustused ja õigused 


Õppija kohustub:
1. olema abivalmis, suhtuma positiivselt ja viisakalt  oma õpperühma kaaslastesse sõltumatult nende vanusest, soost, rahvusest ja keeleoskusest;

2. tegema koolituse perioodil igapäevaselt iseseisevat tööd , kasutades kõiki võmalusi suhtlemiseks, kirjutama, lugema, vaatama telesaateid, kuulama raadiot, külastama teatrietendusi, lugema  ajalehti ja ajakirju õpitavas keeles;

3. panema kirja  oma igapäevase iseseisva töö, et koolituse lõpul esitada õpetajale iseseisva töö aruanne;

4. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii jms) vastavalt eeskirjadele ja Dialoogi  töötajate korraldustele;

5. hoidma õppija  kasutusse antud õppevahendeid ja Dialoogi vara;

6. tasuma õppemaksu arvel näidatud summas ja kuupäeval;

7. keeleõpikud ja töövihikud ei kuulu koolituse hinna sisse, õppija kohustub ostma need Dialoogi raamatupoest enne koolituse algust; (erandiks võib olla  asutuse poolt tellitud koolitus, mille puhul  tavaliselt õpiku hind sisaldub koolituse hinnas); 

8. koolituse käigus seotud koolitusega probleemi lahendamiseks (kui selline tekkib) pöörduma  otse Koolituskeskuse Dialoog juhtkonna poole (koolituste korraldaja või direktor);  

9. kursuse lõpetamisel avameelselt täitma tagasiside küsimustiku.

Õppijal on õigus:

1. saada koolitus, mis on vastav õppija eelteadmistele;

2. saada puudumisel kodused ülasanned;

3. saada koolituste korraldajalt, õpetajalt või direktorilt vastused  koolituse käigus   tekkinud küsimustele;

4. teha Koolituskeskuse juhtkonnale ettepanekuid   õppe arendamise või  puuduste likvideerimise kohta;

5. saada koolituse  läbimisel seda kinnitav  dokument  - tunnistus või tõend. 

Kursuselt väljaarvamine

Õpilane arvatakse kursuselt välja omal soovil või juhul, kui ta käitub ebaväärikalt, segab õppetööd või kahjustab Dialoogi head nime. Samuti õppetasu osamakse maksmata jätmise tõttu.

Õpikeskkond

Õppetunnid toimuvad mugavates ning nüüdisaegse õppetehnika ja õppematerjalidega sisustatud ruumides. Kõigis ruumides on loomulik valgustus ja ventilatsioon.

Kõigis ruumides on CD- ja DVD-mängija, videoprojektori või TV ekraaniga ühendatud arvuti, internetiühendus ja WiFi, mis võimaldab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis ajakohaseid materjale ja Eesti Keele Instituudi sõnaraamatuid veebilehel www.eki.ee.

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Tundide vaheajal õppijatele pakutakse kohvi või teed. Tunnis luuakse positiivne ja toetav õhkkond.  

Koolituse lõpetamise nõuded 

Kursuse lõpetamisel kõik Dialoogi õppijad saavad tunnistused või tõendid. 

Õppekavas olevate  väljundite tuvastamiseks kursuse lõpus, kõigi moodulite läbimisel, tehakse lõputest.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

 a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik antud taseme moodulid) auditoorse töö tundides;

 b) iseseisva töö aruande esitamine;

 c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

 Kõik teised õppijad saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist.

 Tunnistusi ja tõendeid edastatakse elektroonilisel teel. Paberkandjal tunnistusi  ei väljastata. 

Isikuandmete kogumine ja töötlemine
Koolituskeskus Dialoog  kogub õppijate ja maksjate kohta järgmisi andmeid: nimi, elukoht, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse ja tulumaksu tagastuse jaoks. Isikuandmeid käideldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 6.

Vaidluste lahendamise kord

Õppekorraldusega seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kirjalik vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse otsusest 7 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on vaide esitajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.

Koolituskeskuse Dialoog õppekorralduse alused  kehtib alates 05.05.2016. Parandused on tehtud 31.12.2019 ja kinnitatud direktori allkirjaga. 


 


Üles
Uudised
KEELTELAAGRID VÄLISMAAL