Программа курса подготовки к экзамену на уровень В2

KOOLITUSKESKUS DIALOOG (asutaja AS Dialoog reg.kood 10050341)

EESTI KEELE TÄIENDUSKOOLITUS

Kinnitatud Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga 6.05.2016nr 1.1-3/16/82

B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus
Õppekava rühm võõrkeeled ja –kultuurid.
Eesti keel võõrkeelena

Õppekeel
vene, inglise keele baasil 

Õppekava maht 450 ak.tundi (200 ak. tundi auditoorset õpet, 250 ak.tundi iseseisvat  ja praktilist tööd). Iseseisva töö ajal lõpetatakse tunnis pooleli jäänud õppetööd, omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse artikleid ja lektüüri, valmistatakse ette individuaalseid ja rühmaettekandeid nii kõnes kui kirjas, kirjutatakse esseesid, ametlikke kirju, praktilised tööd on seotud interneti testikeskkonnaga. Samuti suunatakse õppijaid leidma keelekeskkonnas autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.

Õpingute alustamise tingimused 
B2-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks B1-tasemel keeleoskus, sellele tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega kontrollitakse kõiki osaoskusi.                                           

Lõpetamise tingimused
Kursuse lõpus viiakse läbi eksami simulatsioon (lõputest). Eksamile lubatakse kõiki, kes on osa võtnud vähemalt 75% õppetundidest.

1.  Edukalt on kursuse läbinud need, kes on esitanud kõik kodutööd, ning lõpueksamil saanud 100 punktist  (iga osaoskus annab 25 punkti) vähemalt 60% võimalikust punktisummast.  Neile väljastatakse tunnistus.
2. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.
3. Õppijad, kelle lõputesti tulemus jääb alla soorituskünnise, saavad tõendi.

Õpiväljundid
Õppija teab eesti keele B2-taseme testi ülesehitust ja vormi ning oskab lahendada eksami tüüpülesandeid. 

Kuulamine
Õppija saab aru raadio- ja televisiooni tõsielusaadete, intervjuude, vestlussaadete, filmide sisust, mis on tavakeeles. Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, tuttava teema puhul ka nüanssidest. 

Rääkimine
Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. Suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid mitmetel oma huvivaldkonna teemadel. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab väljendada ja põhjendada oma seisukohti. 

Lugemine
Saab aru ja oskab analüüsida eri eesmärkidel koostatud pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), vajadusel kasutades sobivaid abimaterjale ja lugemisstrateegiaid.
Suudab leida infot mitmesugustest tekstidest ja teha nende põhjal üldistusi.Suudab lugeda ülevaateid, mis käsitlevad kultuuriteemade sisu või kriitikat (teater, raamat, kontsert) ning teha nendest lühike kokkuvõte. Oskab kiiresti läbi vaadata kasutusjuhendi ning leida üles olulised selgitused. 

Kirjutamine
Õppija oskab kirjutada ülevaadet  raamatust või filmist. Oskab kirjutada selgeid argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist, ametlikke kirja vm teksti, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi. 

Õppe sisu                                    

ÕppeteemadAlateemad, grammatika
Võõrkeele õppimine Saatused ja eluloodB2-tasemest  lühikene ettekanne eeldatud õpitulemustest Keele osaoskuste ülevaade Keeleõppimise retseptid Sõnaraamatuartiklid Võõrkeele õppimine (arutelu) Sõnavara antud teemadel Arvamuse avaldamine kasutades antud väljendeid Kuulamisülesanded Kirjutamine: väidete moodustamine Lühisõnumid  
Kannapöörded  Inimeste elulood ma-ja da-infinitiivi kasutamine Liht- ja täisminevik Eluloo kirjutamine (mitteametlik) Lausete moodustamine antud sõnadest Mitteametlik kiri  
Kehakeel ja välimusTud – kesksõna Lik- liiteliste sõnade kasutamine Lünkade täitmine Võõra teksti lugemine ja tõlkimine Arutelu: kehakeel Sõnavara: poose ja žeste kirjeldavad sõnad Lühendite kasutamine kirjas ja nende tähendus Sõnaühendid sõnaga panema Mitmuslikud sõnad (püksid, traksid jne) ja nende kasutamine eesti keeles, võrdlemine vene keelsetega ножницы jne Värvitoonid: beebiroosa, samblaroheline jne Verbirektsioon Sõnavara  
Ametid ja töökohad  Huvide test. Arutelu: 36 mitmesugust töömaailma kuluvat tegevust Umbisikuline tegumood Minu amet, kohustused, töövahendid, töötingimused. Milliseid oskusi ja iseloomuomadusi minu töö nõuab. Kokkuvõtete tegemine Sõnade ega ja mitte kasutamine Lugemine: suveks tööle – teksti mõistmine ja sõnavara laiendamine Sünonüümide leidmine Rääkimine: telefonivestlus (rollimäng) Nik –, ndus — liitelised sõnad Essee: “Elukestev õpe”  
Tööotsimine  Arutelu: Mida teha, kui soovite uut töökohta leida? Loetelu koostamine Lugemine, sõnavara laiendamine: enesemüüjate meistrivõistlus Otsustamine: kas väited on valed või õiged Ühendtegusõnad abisõnaga ära Sõnajärge jälgimine ja võrdlemine Dialoogi moodustamine Lünkade täitmine Etteütlus: U. Alenderi laul “Kui mind enam ei ole” Käskiv kõneviis Viisakad väljendid Korrektne CV, avaldus ja nende vormistamine Kirjutamine: CV ja  avaldus etteantud kuulutuse põhjal Tööintervjuu kuulamine ja arutamine Pärane – liitsõnad Ng – liitelised nimisõnad K – liitelised nimisõnad Kokkuvõte tööpakkumistest ajalehtede põhjal Positiivne ja negatiivne vastuskiri  
KinnisvaraKõikide kirjalike tööde analüüs, vigade parandus Sõnavara kasutamine läbitud teemade põhjal Des- vorm ja selle kasutamine Kuulamine: teksti kuulamine ja selle põhjal piltide järjestamine ning lünkade täitmine Lugemine ja sõnavara laiendamine: koduotsimise karid – selle teksti põhjal õige lause lõpu leidmine Arutelu: uue kodu muretsemisega kaasnevad mured ja rõõmud Kohakäänded Elukoht Eestis Kond – liitelised sõnad Sõnaühendid sõnaga ajama ja nende kasutus Sünonüümsete paaride üles leidmine ja nende kasutamine Liitomadussõnade aktiivne kasutamine  suhtlemises Töö ajalehtedega  
Kaubandus ja tarbijakaitseArutelu: ostukohad ja nende kirjeldus, plussid ja miinused Umbisikulise tegumoe aktiivne kasutus nii olevikus kui ka minevikus Kirjeldavate väljendite tõlkimine ja kasutamine Täis- ja osasihitis: nimetava, omastava ja osastava käänete kasutamine Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi Kuulamine ning kuuldu teksti põhjal lünkade täitmine Rääkimine: erinevad rollimängud, erinevate probleemide lahendamised Kuulamine: kuuldu põhjal kokkuvõtte tegemine ning asjaolude seletamine Sõnavara laiendamine: teenindaja ja kliendi viisakad väljendid Kirjutamine: kirjaliku kaebuse esitamine Omadussõna ja määrsõnade eitavad vormid Tud— kesksõna V-kesksõna Temaatilised väljendid: mis ei sobi tulpa Õppija peab reklaamima  loteriiga saadud toodet Lugemine , tõlkimine Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi
Kodukeemia ja prügiArvsõnad: põhi- ja järgarvsõnad Kuupäevade kirjutamine Arutelu: puhtuse nipid ja erinevad vahendid, mida kasutame kodus Lugemine ja kirjutamine: täidame tekstis olevaid lünki Paaristöö: etteantud väljendite kasutamine vestluses Nud — kesksõna moodustamine ning väljendite kasutamine Koduste ülesannete analüüsimine Arutlus: Kuidas te suhtute prügi sorteerimisse? Lugemine:  Mida teha prügiga? – loeme, tõlgime ning täidame ülesande juhiseid Kuulamine: loetelu järjestamine Kirjutamine: arutluse põhistruktuur, väidete esitamine ja põhjendamine Sõnaühendid sõnaga käima Liitsõna moodustamine teonime põhjal  
Kool ja haridusTav – kesksõna aktiivne kasutus Kokku- ja lahkukirjutamise põhimõtted Arutlus: oh kooliaeg Lugemine ja kirjutamine: artikli lugemine, tõlkimine ning iga lõigu kohta kokkuvõtliku lause kirjutamine Kirjutamine: kirjalik kokkuvõte artiklist kasutades olevaid lausealgusi Mitte ja ega sõnade kasutamise meeldetuletamine Rääkimine: Ettevaatust kool – viimased kommentaarid teksti põhjal Kuulamine: lünkade täitmine, etteantud küsimustele vastamine Liitlausete moodustamine kasutades erinevaid sidesõnu Rääkimine: Essee “Inimene peab õppima kogu elu, …” (peab kasutama liitlauseid) Lühikõne – rollimäng: lühikõne ettevalmistamine kasutades all olevaid väljendeid ning õpitud sõnavara Fraasidest küsimuste moodustamine erinevates kõneviisides Rühmatöö: milline on Teie seisukoht (kõikide teemade üle arutamine ning oma seisukohtade esitamine ja põhjendamine) Kirjutamine: kokkuvõte arutelust ning positiivsete ning negatiivsete külgede esile toomine Us – liitelised nimisõnad nende käänamine ja moodustamine Sünonüümsete paaride ülesleidmine Liitmäärsõnade moodustamine Raamatu tutvustamine eesti keeles (üks peab olema õpik, teine – ilukirjanduslik )  
Tervis ja eluiga  Arutlus: millest sõltub meie heaolu ning tervis Pildi sobitamine tekstiga ning põhjendus Lugemine. Testi läbimine “Kui vanaks te elate?” Rektsioon etteantud tegusõnadega ning  nendega lausete moodustamine Rektsioon (saav kääne) – väidete õigesse käändesse panemine ning oma seisukoha avaldamine Arutelu etteantud teemadel: elustil ja tervis Sihitud ja sihilised tegusõnad Lugemine: täiusliku eluga ei maksa üle pingutada – teksti tõlkimine ning vastuste küsimustega sobitamine Sõnavara: inimese elundid Arst ja patsient – rollimäng Kuulamine: teksti kuulamine ning lünkade täitmine Sõnajärg, harjutusi kinnistamiseks Kirjutamine: arutlus teemal “Millest sõltub meie tervis” Sünonüümsete väljendite leidmine ja kasutamine Sihitud ja sihilised tegusõnad Sõnaühendid sõnadega jääma ja minema Keelekeskkond : apteeki külastamine ning sellest ettekande tegemine Ettekannete esitamine ja üldkokkuvõte tegemine nende põhjal  
Kodumasinad ja tulevikukoduArutelu: kuidas erines meie esivanemate elu meie ajast? Umbisikulise tegumoe aktiivne kasutamine rääkides minevikust Kuulamine: kuuldu põhjal märkmete tegemine ning nende üle arutlemine Lugemine – järjestamine: teksti laused on läbisegi, neid on vaja järjestada, et tekiks üks tekst Leia lausealgusele sobiv lõpp. Tõlkimine Kirjutamine: tuleb kirjutada juhend, kuidas üht või teist kodumasinat kasutatakse Arutelu: tänapäeva leiutised, mis töötavad elektriga Sõnavara: hoiatused ja keelud ning nende  aktiivne kasutamine Käskiv kõneviis Lugemine: kodu nagu paradiis – arutelu teksti põhjal Kuulamine: küsimustele vastuste leidmine Sõnavara: -liitelised ja r — liitelised nimisõnad Sünonüümsete väljendite ülesleidmine ning aktiivne kasutamine
Kuritegevus ja turvalisus  Arutelu: mis teil seostub sõnaga kuritegu? Lugemine: teksti lugemine ning järjestamine  vastavalt juhendile Arutelu: loetud teksti põhjal, oma seisukohtade põhjendamine kasutades all olevaid väljendeid Kuulamine: teksti kuulamine ning lünkade täitmine Enneminevik ja selle kasutamine. Võrdleme lihtminevikuga ja täisminevikuga Sõnavara: juhtunu kirjeldamine Umbmäärased asesõnad keegi ja miski Paaristöö umbmääraste asesõnade kasutamise kinnistamiseks Lugemine: testi täitmine ning arutelemine Kirjutamine: Seletuskiri politseile, skeem on etteantud Rääkimine: tunnistuste andmine (rollimäng) Kirjutamine: poolt- ja vastuargumentide sõnastamine Kodus valmistada ette  ettekanne ajalehe artikli põhjal Ettekannete kuulamine ning üldkokkuvõtete tegemine  
IlukirjandusArutelu: milliseid raamatuid tänapäeval loetakse ning mida raamatud tähendavad tänapäeval inimestele Lugemine: Mida loeme? Teksti lugemine, tõlkimine ja juhendi täitmine Kirjutamine: kokkuvõte tekstist „Mida loeme“ – lõpetame lauseid Kaassõnarektsioon: iga sõna juurde õige rektsioon / küsimus. Lühijutt (arutelu): antud töölehtede põhjal vestlus Sünonüümid, sõnade tähendusvarjude analüüsimine Ekspessiivsed liitomadussõnad (peegel – sile jne ) Loovkirjutamine: pildi põhjal kirjutatakse lühikest jutukest, kasutades antud skeemi Sõnavara: antonüümid Teemantluuletus: proovida rühmas teha teemantluuletuse kasutades õpitud sõnavara Eituselembelised tegusõnad: ei raatsi, ei vaevu, ei hooli jne Rääkimine: minu lemmik raamat kasutades uut sõnavara. Diskussioon
Lugemiskonverents Filmiõhtu Teater Muuseum              Loetud raamatu sisukorra suuline esitamine, oma emotsioonide, muljete, arvamuse kirjeldamine Lühikese ülevaate kirjutamine loetud raamatust Eesti filmi vaatamine. Vaatamiseelsed- ja vaatamisjärgsed ülesanded Lemmiktegelaste kirjeldamine Ilukirjandus ja luule Eesti kirjanikud ja luuletajad Jutustus või luuletus vabalt valitud teemal Ühine teatrikülastus. Teatri külastusjärgne vestlusring Muuseumi külastamine
EttevõtlusRääkimine: millised ettevõtted ja kaubamärgid on olemas, millised tööstusharud sõltuvad ilmast ja hooajast? Lugemine: „Leitsaku ja kasumi liit“ teksti lugemine ja lausealgustele lõpu leidmine Rektsioon: erinema, hoolima, huvituma, jätkuma, keelduma, olenema, sõltuma, väsima jne Rääkimine + grammatika: Mis mõjutab firma edukust? (arutelu, rektsioon seesütlev kääne) + etteantud sõnad ja väljendid Ajurünnak: äriplaani skeemiga tutvumine Kirjutamine: enda äriplaani esitlemine ja hindamine (rühmatöö) Kuulamine: teksti põhjal leida õige vastus Kirjutamine: „Oma firma on iga inimese unistus“, esitada poolt- ja vastuargumente Sünonüümsete väljendite leidmine ja kasutamine Eksitavad sõnad: ostma, otsima, otsustama, otsas olema Sõnavara: ne – liitelised sõnad Lühiettekanne ühe huvitava õppijat firma leheküljest  
AjalehedEmakeelne ja eestikeelne ajaleht, ajalehtedest kokkuvõtte tegemine. Valitud ajaleheartikli ümberjutustamine. Arutelu: ajalehereklaam, selle plussid ja miinused Tud- ja mata— vorm Kaudse kõneviisi umbisikuline tegumood Eksitavad sõnad: algama, alustama, hakkama, ütlema, rääkima jne Keelekeskkond: millist teile kasulikku infot võib ajalehtedes leida? Lühijutt toetudes all olevale skeemile
KoosolekudMilleks pidada koosolekuid Kuidas koosolekut ette valmistada? Meeskonnatöö põhimõtted Koosolekukutse nud- ja tud- lauselühend Koosoleku simulatsioon  
EksamEksami korraldamine Analüüs ja individuaalne nõustamine  

Õppematerjalide loend 

Põhiõppematerjal

M. Kitsnik, L. Kingisepp „Avatud uksed“ (eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele).2008

M. Sooneste „Eesti keele õpik vene gümnaasiumile“. 2007

Lisamaterjalid

R. Pool „Eesti keele verbirektsioone“. 2010
R. Pool „Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi“. 2006
A. Valmis, L. Valmis „Lihtne eesti keele grammatika“. 2001
A. Siirak „Eesti keele grammatika tabelites“.
Euroopa keelemapp (Väljatöötatud Dialoogi  poolt  Rahvusvahelise Euroopa projekti EuroIntegrELP  raames). 2007
Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. 2008
P. Reins „Eesti keele B2-taseme eksam“. 2011
L. Simm „Eesti keele kesktaseme test“ (harjutusvihik 1). 2001
E. Peterson „Video võõrkeeletunnis“. 2001
A. Siirak, A. Juhkama „Kõnele ja kirjuta õigesti“. 2007
J. Rootamm „Ametikirja koostamine“. 1999
Eesti-inglise sõnaraamat. 2008
J. Tuldava „Estonian textbook: grammar, exercises, conversation“. 2007

Ajalehed ja ajakirjad:

Postimees, Äripäev, Sirp, Õpetajate Leht; Haridus, Akadeemia, Teater. Muusika. Kino, Vikerkaar.
Õppejõu materjalid: Tabelid, artiklid, kogutud pildi- ja kuulamismaterjalid, näidistestid jm.

Veebipõhised materjalid ja testid:

www.eki.ee
www.ut.ee/keeleweb2/
www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
web.meis.ee/testest/ www.rsgo.eu www.efant.ee/std/
www.kutsekeel.ee

Kinnitatud digitaalselt 11.04.2016 AS Dialoog juhataja Nadezda Valk poolt.

Keeleinspektsiooni kinnitus (04.02.2020 nr 3-12/20/150-2) AS Dialoog õppematerjalide lisamise osas.  

Mall Pesti. K nagu Kihnu. Eesti keele õpik B2. 2018
Mare Kitsnik. Praktiline eesti keel teise keelena. B1, B2. 2013
Mare Kitsnik. Eesti keele õppekomplekt. B1, B2. 2013
Aino Siirak, Annelii Juhkama. Kõnele ja kirjuta õigesti. 2014

Scroll Up