B2 inglise keele individuaalkursuse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekava nimetus:
Inglise leele B2 taseme individuaalkursuse õppekava

 Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf


Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 400 akadeemilist tundi- 160 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 240 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. B2-tase saavutatakse kahe mooduli B2.1 ja B2.2 läbimisega. Moodulid koosnevad 80-tunnisest auditoorsest kursusest ja 120-tunnisest iseseisvast tööst.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused.
Sihtgrupiks on noored ja täiskasvanud, kelle eesmärk on omandada inglise keel B2 tasemel.
B2-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks keeleoskus B1-tasemel. Vastavust sellele tasemele kontrollitakse testiga. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine.

Eesmärk
B2-taseme õpieesmärk on saavutada igakülgne iseseisvaks toimetulekuks vajalik inglise keele oskus, st mõista keerukate, abstraktsete või konkreetsete teemadega tekste ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suutma spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Osata erinevatel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti, selgitada oma vaatenurka ning kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

Õppekeel 
Eesti või vene keele baasil.                                      

Õpiväljundid

Mõistmine kuulamisel. Õppija saab aru tavakeeles raadio- ja televisioonisaadete, intervjuude, vestlussaadete, filmide sisust. Mõistab keerukate, abstraktsete või konkreetsete teemadega tekste ning erialase mõttevahetuse tuuma. Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, tuttava teema puhul ka nüanssidest.
Mõistmine lugemisel. Saab aru ja suudab analüüsida eri eesmärkidel koostatud pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), vajadusel kasutades sobivaid abimaterjale ja lugemise strateegiaid. Suudab leida erinevatest tekstidest infot ja teha nende põhjal üldistusi. Suudab lugeda ülevaateid, mis käsitlevad kultuuriteemade sisu või kriitikat (teater, raamat, kontsert) ning teha nendest lühikese kokkuvõtte. Oskab kiiresti läbi vaadata kasutusjuhendi ning leida üles olulised selgitused.
Rääkimine. Oskab erinevatel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. Suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid mitmetel oma huvivaldkonna teemadel. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab väljendada ja põhjendada oma seisukohti.
Kirjutamine Õppija oskab kirjutada ülevaadet raamatust või filmist. Oskab kirjutada selget argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist, ametlikku kirja vm teksti, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi.

Õppe sisu                                         

Moodul B2.1

 1. Time for a chat, language ability, global language.
  Aeg vestluseks, keeleoskus, globaalne keel.
 2. Behaviour, values, collocations.
  Käitumine, väärtused, kollokatsioonid.
 3. Ideas, feelings and opinions, what do you think, decisions.
  Ideed, tunded ja arvamused, mida sa arvad, otsused.
 4. It`s against the law, types of crime, punishment, incidents.
  See on seadusevastane, kuriteoliigid, karistused, juhtumid.
 5. Culture, out and about, the cinema, the arts, the press, multiworld.
  Kultuur, läbi ja ümber, kino, kunst, ajakirjandus, multimaailm.
 6. Small world, business and trade, on the phone, life in cyberspace.
  Väike maailm, äri ja kaubandus, telefoni teel, elu küberruumis.

Moodul B2.2

 1. Nature`s the best, animals, plants and gardens, ecological footprints.
  Loodus on kõige parim, loomad, taimed ja aiad, ökoloogilised jalajäljed.
 2. Telling stories, urban legends, magical novels, books and readings.
  Lugusid jutustama, linnalegendid, maagilised romaanid, raamatud ja lugemised.
 3. The great divide, household jobs, the same but different.
  Suur lõhe, majapidamistööd, samad, kuid erinevad.
 4. Developing a career, conditionals, working abroad.
  Karjääri arendamine, tingimuslik töötamine, välismaal töötamine.
 5. Time for a change, life is different here, I see your point.
  Aeg muutusteks, elu on siin erinev, ma näen teie mõtet.
 6. Work-life balance, relative clauses, dealing with money, taking a risk.
  Töö- ja eraelu tasakaal, suhtelised klauslid, rahaga tegelemine, riski võtmine.

Õppemeetodid  Kommunikatiivne meetod on põhiline, kuid B2 – Upper-Intermediate tasemel on palju kirjutamist ja tõlkimist ning kuulamist ja lugemist. Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.
Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Iseseisva töö kirjeldus Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse artikleid ja kirjandust, valmistatakse ette individuaalseid ja rühmaettekandeid nii kõnes kui kirjas, kirjutatakse esseesid ja ametlikke kirju. Praktilised tööd on seotud interneti testikeskkonnaga. Samuti suunatakse õppijaid leidma keelekeskkonnas(filmid ja telesaated) autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. 

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõigis ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid 
Inglise keele oskus vastab Euroopa Keelemapi B2-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab B2 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. 
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel: 

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides; 
b) iseseisva töö aruande esitamine; 
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses. 

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil, saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorsete tundide arvu.

Koolitaja kompetentsus.
Kõik inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad inglise filoloogi kõrgharidust, MA kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust. (Vt. Koolitajate haridus ja kogemus).

Õppematerjalid  (õpetaja valikul)

 1. HEADWAY 5th edition. Upper Intermediate Student’s Book and Access to Online Practice 2019
 2. SPEAKOUT 2nd edition. UpperIntermediate Student’s Book. Pearson. 2015
 3. ENGLISH FILE 3rd edition Intermediate Student’s Book with Online Practice Oxford UP 2014
 4. FACE2FACE 2nd edition Upper Intermediate Cambridge UP 2013
 5. Total English Intermediate Students` book. Pearson. 2012
 6. International Express Upper Intermediate Oxford UP 2013

Õppekava on  koostatud inglise keele õpetajate poolt ja  kinnitatud 1.08.2019 Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga.