Dialoog

Kontakt

TARTU
Turu 9
koolitus@dialoog.ee
Tel. 7 344 990, 55 613 474
translate@dialoog.ee
Tel. 7 30 40 95, 55 640 737
raamatud@dialoog.ee
Tel. 555 60 230
aupair@dialoog.ee
Tel. 55 31 500

TALLINN
Gonsiori 13 - 23
tallinn@dialoog.ee
Tel. 662 0888, 55 640 688

NARVA
Kreenholmi 3
narva@dialoog.ee
Tel. 35 60 494, 51 35 725

KAART AS Dialoog

 

Print

Vene keele algkursus A1-A2


Vene keele kursus A1 tasemele (individuaalkursus)

 

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

 

AS Dialoog / Koolituskeskus Dialoog

 

2. Õppekava nimetus:

 

Vene keele kursus A1-tasemele

 

3. Õppekavarühm Võõrkeeled ja -kultuurid

 

Vene keel.

 

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

 

180 akadeemilist tundi, millest 80 ak. tundi on kontaktõpet ja 100 tundi iseseisvat tööd.

 

5. Õppekava koostamise alus:

 

Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine

 

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

 

Täiskasvanud, kes soovivad alustada vene keele õpingutega või on sooritanud AS Dialoogi oleva testi tasemele A1 või vähem.

 

7. Õppe eesmärk:

 

Omandada keeleoskuse tase A1, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades , mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

Изучение и обсуждение тем (25 ак. часов):

Поиск работы. Ответы на типичные вопросы во время интервью, представление своего трудового опыта, послужного списка и профессиональной подготовки.

Переговоры по телефону, составление электронных писем, клише деловых писем на русском.

Описание человека: описаниеличных качеств, черт характера.

Проблемы здоровья, посещение врача, названия распространённых болезней. Гигиена.

Транспорт, перемещение по городу и стране.

Питание, одежда, общение в магазине.

Введение и основы грамматики русского языка (4 ак. часа).

Алфавит, правила и особенности чтения в русском языке. Типичные приветствия и прощание в русском языке. Первые 50 наиболее употребляемых слов.

Имя существительное в русском языке (14 ак. часов):

Мужской, женский и средний род, число существительных

Личные местоимения, профессии, образование существительных женского рода.

Выражение отрицания в русском языке, знакомство с наиболее употребительным фразами русского языка в повседневной жизни

Притяжательные местоимения в единственном и множественном числе, обозначение национальностей в русском языке, наречие, образование наречий, место в предложении, темы связанные с проблемой «как пройти? « и «где это находится?

Имя прилагательное (4 ак. часов) Вопросы «какой, какая, какое и какие» Все возможные ответы.

Падежи имен существительных и прилагательных в русском языке

Глаголы (21 ак. час). Спряжение 1 и 2 типа. (вместе с практической работой )

Образование видовых форм глагола, использование глаголов несовершенного и совершенного вида, использование глаголов несовершенного вида для обозначения факта действия и процесса действия.

Указательные местоимения, выражения « мне нравится + существительное или местоимение « и « мне нравится + глагольная конструкция « как типовая конструкция для выражения типовых мыслей.

Императив, образование положительного и отрицательного императива для одного человека и группы людей, как разновидность императив для того, кого мы называем на «Вы»

Местоположение человека или предмета с использованием глагола « находиться», как обозначить возможность или невозможность действия с использованием слов «можно/нельзя» в сочетании с глагольными конструкциями. Наиболее употребляемые из них.

« Идти и ехать», « Ходить и ездить» как наиболее трудные глаголы для иностранцев, изучающих русский язык, их производные в настоящем, прошедшем и будущем времени.

Выражение желания, потребности иметь определенный предмет ( конструкция со словами « нужно/надо + существительное или глагол «

Порядковые числительные и их склонение (2 ак. часа)

Сложное предложение со союзными словами « поэтому « и « потому что» (1 ак. час )

Модальные слова (3 ак. часа ) « рад, уверен, должен, готов, надо/нужно» с местоимениями и последующими глагольными конструкциями

«Когда» (6.ак. часов). Дни недели. «сколько сейчас времени» и все возможные ответы. «В каком месяце или году». Все выражения, возвратные глаголы, глаголы с приставками « прийти/приехать» и « пойти/ поехать» а также « уйти/ уехать», как наиболее сложные для восприятия иностранцами.

 

В процессе обучения прядок изучения грамматических тем и изучение тем для общения и дискуссий могут чередоваться в зависимости от пожеланий, особенностей и лингвистических способностей обучаемого.
 Vene keele kursus aljajatele.

Õppekava A1-A2 tasemele.


1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

AS Dialoog / Koolituskeskus Dialoog

2. Õppekava nimetus:

Vene keele kursus A1-A2-tasemele

3. Õppekavarühm Võõrkeeled ja -kultuurid

Vene keel.

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

180 akadeemilist tundi, millest 90 ak. tundi on kontaktõpet ja 90 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Täiskasvanud, kes soovivad alustada vene keele õpingutega või on sooritanud AS Dialoogi oleva testi tasemele A1 või vähem.

7. Õppe eesmärk:

Omandada keeleoskuse tase A1-A2, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades , mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

8. Õpiväljundid:

Õppija oskab hääldada venekeelseid sõnu ja lugeda tekste õige häälduse ning rõhuasetusega;

-mõistab ja oskab tõlkida lihtsamate konstruktsioonidega lauseid; - tunneb ja oskab kasutada viisakusväljendeid, numbreid, järgarvsõnu ja kalendrit, ajaväljendeid, erinevaid küsimusi, isiku kirjeldamiseks, rahvuste ja keelte kohta käivaid väljendeid, kooli ja töökoha, puhkuse ning ilma ja looduse kirjeldamiseks vajalikke väljendeid, tee juhatamiseks ning sisseostude tegemiseks vajalikku sõnavara, arvamust väljendavaid fraase, harrastustest kõnelemiseks tarvitatavaid väljendeid

- oskab täita isikuandmetega ankeete

- teab olulisemaid fakte Venemaa kohta (geograafia, loodus jne);

-oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks.

9. Õppekava

1. Tutvustamine. Dialoogide kuulamine. 

Vene ees- ja perekonnanimed.

2. Tsükkel “Семья”. Sõnavara omandamine,

kinnistamine. Mikrotekstide kuulamine. Sugupuu.

3. Piltide järgi oma perekonnast rääkimine.

Arvsõnad 1; 2,3,4; 5-10 год,года,лет.

«Какой сегодня день?»,«Когда ты родился?»

4. Situatsioonimängud.

CV koostamine.

5. Prepositsionaali kasutamine. Harjutused.

Eessõnade (в,на) kasutamine.

Elukutsed. Dialoogide koostamine.

6. Nimisõnade mitmus. Harjutused.

Tsükkel: “Внешность”. Uue sõnavara

omandamine. Töö mikrotekstidega.

Dialoogide koostamine.

7. Konstruktsioonide kasutamine: “Ходить в чем?”,

носитьчто?”.

Genitiivi kasutamine. Harjutused. Rollimängud.

8. Genitiivi kasutamine (kordamine). Dialoogid.

Harjutused. Töö tekstiga “Minu ülemus”. Stilistika.

9. Kellaaeg. Konstr. kasutamine: ”Сколько сейчас 

времени?”, “Когда?”. Rollimängud.

10. Tsükkel “Дом”. Uue sõnavara omandamine.

Töö mikrotekstidega.

Dialoogid.

11. Teema “Kellaaeg” kordamine. Etikett: kuidas

ametlikult ja mitteametlikult kuhugi kutsuda.

Rollimängud.

12. Tsükkel “В доме”. Uue sõnavara omandamine.

Töö mikrotekstidega. Küsimuste esitamine,

küsimustele vastamine.

13. Rollimängud. Jutustamine piltide järgi.

14. Eessõnade “здесь/там, справа/слева,

недалеко/далеко,впереди/позади,у, около,

рядом, напротив, посредине.

Töö tekstiga «Моя квартира».Kirjeldamine

piltide järgi.

15. Teema: “kodused tööd”. Rollimängud.

Konstr. “лежать где?, стоять где?, висеть где?

kasutamine. Harjutused.

16. Monoloogi ja dialoogi kuulamine. Jutustamine

piltide järgi. Rollimängud.

17. Daativi kasutamine. Harjutused.

Tsükkel “Вгороде”. Küsimuste esitamine,

küsimustele vastamine.

18. Uue sõnavara omandamine. Töö mikrotekstidega.

Rollimängud.

19. Liikumisverbid ja eessõnad. Harjutused.

Jutustamine piltide järgi.

20. Töö mikrotekstidega. Teema “Tee juhatamine”

Rollimängud.

21. Akusatiivi kasutamine. Harjutused. Dialoogid.

Vene toidud. Rollimängud.

22. Akusatiivi kasutamine. Kordamine. Harjutused.

23. Kuidas ennast paremini väljendada?

Stilistikaharjutused.

Rollimängud.

24. Monoloogi ja dialoogi kuulamine.

Töö linnaplaaniga.

25. Instrumentaali kasutamine. Harjutused.

Rollimängud.

26. Verbide aspektid. Harjutused.

Kõikide käänete kordamine. Harjutused.

27. Tuleviku vormid. Harjutused. Suur rollimäng.

28. Anekdootide lugemine. Käänete kordamine.

29. Vahetest.

30. Genitiivi ja prepositsionaali kasutamine

kuupäeva, kuu, aasta, sajandi tähistamisel.

Kommunikatiivsed ülesanded ja harjutused.

31. Töö õppetekstidega. Küsimuste esitamine,

küsimustele vastamine.

32. Vene nimed, eesti perekonnanimed.

Kommunikatiivsed mängud ja ülesanded.

33. Teema 1 (kordamine).

34. Grammatiline test (Teema 1).

Teema 2 “Идеальнаясемья: мифи

реальность”.

Uue sõnavara omandamine.

35. Töö õppetekstiga.

Küsimuste esitamine, küsimustele vastamine.

36. Vene pulmad. Ümarlaud teemal:

Что отличает мужчину от женщины.

37. Koguarvsõnade käänamine. Harjutused.

38. Omadussõnade võrdlusastmed. Harjutused.

Kommunikatiivsed ülesanded.

39. Vene perekond. Perekondlikud suhted.

Uue sõnavara omandamine. Dialoogide

koostamine.

40. Kommunikatiivsed mängud ja ülesanded.

41. Grammatiline test (Teema 2).

Teema 3 “Образование. Вуз”. Teksti

lugemine. Uue sõnavara omandamine.

42. Töö õppetekstidega. Küsimuste esitamine,

küsimustele vastamine.

43. Verbide aspektid. Harjutused.

44. Kõneviisid. Harjutused.

45. Kommunikatiivsed ülesanded ja mängud.

46. Grammatiline test (Teema 3).

47. Käände funktsioonid. Harjutused.

Dialoogid.

48. Ümarlaud teemal “Образование?

Зачем оно?”

49. Teema 1,2,3 kordamine.

50. Eessõnad ja nende eestikeelne tähendus.

Harjutused.

Rollimängud.

51. Vene keele käänded. Kordamine.

Harjutused.

52. Töö vene ajalehtedega. Kuidas koostada

ajalehe ülevaade. Harjutused.

53. Ajaleheartikkel – kuidas selle sisu 

kirjeldada. Töö ajalehtedega.

54. Kuidas väljendada oma arvamust filmi

kohta. Praktilised ülesanded.

55. Esinemine – kuidas seda koostada. Vajalikud

konstruktsioonid.

56. Praktikum. Ettekanne valitud teemal.

57. Kordamine.

58. Eksam või lõputest

10. Õppematerjalide loend:

 Л.В. Миллер, Л.В. Политова. И.Я. Рыбакова. Жили-были. 28 уроков русского языка для начинающихи . Учебник СПБ. "Златоуст". 2017

Л.В. Миллер, Л.В. Политова. Жили-были. 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Учебник.СПБ. "Златоуст". 2017

Inga Mangus. Vene keele õpik. Algajatele ja taasalustajatele.TEA- Tallinn 2012

Л.Н. Булгакова, И.В. Захаренко, В. В. Красных. Мои друзья падежи. Грамматика в диалогах. М. 2005

11. Õpingute  lõpetamise nõuded 

kursuse lõpus viiakse läbi eksami simulatsioon (lõputest). Edukalt on kursuse läbinud need, kes eksamil on 100 punktist saanud vähemalt 60 punkti, ja neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused  osaoskuste kaupa.Õppijad, kes võtsid osa vähemalt 75% õppetundidest, aga loobusid eksami sooritamisest või sooritasid selle mitterahuldavalt, saavad tõendi selle kohta, et nad võtsid osa 60-tunnisest auditoorsest programmist. Õppijatele, kes puudusid rohkemkui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.Vene keele oskus vastab  Euroopa Keelemapi A1-A2 tasemele.

12.Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama..

Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil

Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust.

Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate.

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Vene keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele vene keele õpetamise pikaajalist kogemust.

Kinnitatud 02.02.2018

 

 

 Vene keele kesktaseme kursus A2+ B1
Kutsealased vene keele kursused


B1-taseme tööalane vene keele kursus meditsiini töötajate jaoksÕppekava rühm võõrkeeled ja –kultuurid. Vene keel võõrkeelena

Õppekeel eesti keele baasil

Õppekava maht 160 ak.tundi (80 ak. tundi auditoorselt, 80 ak.tundi iseseisvat ja praktilist tööd).Iseseisva töö ajal lõpetatakse tunnis pooleli jäänud õppetööd, omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse artikleid ja lektüüri, valmistatakse ette individuaalseid ettekandeid, kirjutatakse ametlikke kirju, praktilised tööd on seotud interneti testikeskkonnaga. Samuti suunatakse õppija leidma keelekeskkonnas autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.

Õpingute alustamise tingimused B1-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks A2-tasemel keeleoskus, sellele tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega kontrollitakse kõiki osaoskusi.

Lõpetamise tingimused Kursuse lõpus viiakse läbi eksam lõputest.

1. Edukalt on kursus läbinud, kui on esitatud kõik kodutööd, ning lõputestil saanud 100 punktist vähemalt 60% võimalikust punktisummast. Sel juhul väljastatakse tunnistus.

2. Kui õppija puudus rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.

3. Kui lõputesti tulemus jääb alla soorituskünnise, õppija saab tõendi.

Õpiväljundid

Õppija mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma, tuttava teema puhul saab aru ka nüanssidest.

Oskab paljudel erialaga seotud teemadel, patsiendiga suhtlemises luua selget teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. Suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid mitmetel oma huvivaldkonna teemadel. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab väljendada ja põhjendada oma seisukohti.

Saab aru ja analüüsib eriala eesmärkidel koostatud tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), vajadusel kasutades sobivaid abimaterjale ja lugemisstrateegiaid.

Suudab leida infot mitmesugustest tekstidest ja teha nende põhjal üldistusi.

Õppija oskab kirjutada argumenteeritud arvamuskirjutist, ametlikke kirja vm teksti, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi.

Õppe sisuÕppeteemad

Alateemad, grammatika

Заболевание и больной.

Заболевания сердечно-сосудистой системы: стенокардия, инфаркт миокарда, гипертония.

 

Названия частей тела.

Род, число и падеж существительных и прилагательных.

Образование прилагательных.

Структура словосочеания.

 

Заболевание и больной.

Заболевания органов дыхания:бронхит. 

Части речи.

Образование анатомических терминов

Образование сложных прилагательных.

 

Заболевание и больной.

Заболевания органов пищеварения:гастрит, язвенная болезнь

 

Вопросительные предложения без глаголов и с глаголами.

Предложения о наличии / отсутствии компонентов.

Строение предмета: напр.,состав белковых молекул, строение клетки и т.д.

Описание строения частей человеческого тела.

 

Увеличение объема и активизация медицинской лексики.

Связь между словами в предложении.

Связь предложений в тексте.

Локализация структурных частей предмета: что расположено где? (В полости черепа расположен мозг и т.д.)

 

Предикаты и слова-локализаторы.

Предлоги.

Глаголы движения в переносном значении и их синонимы.

 

Работа с медицинскими текстами: компрессия, извлечение основной и второстепенной информации.

Составление планов к текстам.

Интонационные конструкции в русском языке.

Контроль по теме «Строение опорно-двигательного аппарата».

Как сообщить о взаимном расположении предметов? Напр., С какими костями соединяется эта кость?

Предложения с двумя информативными центрами.

Предложения с причастными оборотами.

Сложные предложения.

Форма предмета: напр., вытянутая клетка.

 Функции предмета: напр., сердце выполняет функцию насоса и т. д.

Прилагательные и причастия, обозначающие форму (клеток, костей, частей человеческого тела).

Медицинские тексты с описанием функций предметов.

Описание процесса (заболевания, выздоровления и т. д.).

Модель: Что выполняет функцию чего?

Синонимичные предложения о функции.

Образование и употребление деепричастий.

Õppemeetodid:

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse arsti tegevuses tarvilikku sõnavara. Sõnavara õppimine toimub läbi õpetajaga rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostööd nii õppijale kui ka õpetajale.

Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 Õppekeskkonna kirjeldus.

Dialoogi Keelekeskuse õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Gonsiori 13-23 ning Parda 10.
Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud kaks ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega. Õpperuumid on varustatud arvutiga, projektoriga, CD-mängijaga, pabertahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Kõikides ruumides on internetiühendus.Dialoogi Keelekeskuse kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

 Õppematerjalide loend

Põhiõppematerjal

Дьякова В. Диалог врача с больным. Пособие по развитию речи для иностранных студентов-медиков. Санкт-Петербург, «Златоуст», 2014.

Дьякова В. Подготовка к клинической практике.Пособие по развитию речи для иностранных студентов-медиков. Санкт-Петербург, «Златоуст», 2012.

Лукьянова Л. Русский язык для медиков.Учебное пособие для иностранных студентов. Санкт-Петербург, «Златоуст», 2009.

J. Nõlvand, Natalja Joonas. Arsti vastuvõtul. Tartu Ülikooli keelekeskus. 2013. https://sisu.ut.ee/arstil_vene/avaleht

Veebipõhised materjalid ja testid:

https://www.lingohut.com/et/v205900/vene-keele-tunnid-arst-vigastus

https://www.lingohut.com/et/v205899/vene-keele-tunnid-arst-haigeÕppekava koostatud 19.11.2018. Koostaja vene keele õpetaja Svetlana Jevstratova.

Kinnitatud 22.11.2018. Kinnitas AS Dialoog juhataja Nade˛da Valk


Üles
Uudised
KEELTELAAGRID VÄLISMAAL