Dialoog

Kontakt

TARTU
Turu 9
koolitus@dialoog.ee
Tel. 7 344 990, 55 613 474
translate@dialoog.ee
Tel. 7 30 40 95, 55 640 737
raamatud@dialoog.ee
Tel. 555 60 230
aupair@dialoog.ee
Tel. 55 31 500

TALLINN
Gonsiori 13 - 23
tallinn@dialoog.ee
Tel. 662 0888, 55 640 688

NARVA
Kreenholmi 3
narva@dialoog.ee
Tel. 35 60 494, 51 35 725

KAART AS Dialoog

 

Print

Inglise kee A1 / Starter


INGLISE KEELE ÕPPEKAVA

Inglise keele kursus A1 tasemele (individuaalõppekava)

Moodul Inglise keele A1-tase

Õpik Cutting Edge starter

Õppe eesmärk Koolituse tulemusena mõistab ja kasutab õppija igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Õppija oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Õppija suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestlus-partner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama. 

Õppekeel vene, inglise

Õppeaja kestus 20.05.19 - 30.11.19

Õppekava maht 180 ak. tundi (90 ak. tundi auditoorset ja 90 ak. tundi iseseisvat tööd)

Omandatavad teadmised

ja oskused Õpilane oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et

vestluspartner aeglaselt räägib, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning teda vestlemisel aitab. Saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust. Saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides. Oskab esitada lihtsaid küsimusi teiste kohta ja vastata enda kohta esitatud küsimustele.

Õpilane oskab kirjutada lühiteksti ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkuse-tervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust).

Õppija oskab ja kasutab väljendeid ning lauseid, mis puudutavad järgmisi teemasid: enesetutvustamine, inimesed, ametid, riided, söök, vaba aeg, sündmused, igapäevased toimingud, reisimine, transport, puhkus, ostud, elustiil jne.

Õppija teab Pearson Test of English eksami ülesehitust ning testi tüüpülesandeid, oskab neid lahendada.

Õppekava sisu kirjeldus

Õppetöö on koostatud sellisel moel, et kohe algusest peale osalejate tähelepanu on pööratud teadmistele, mis on paljudel juba olemas (näiteks, rahvusvaheline sõnavara või varem omandatud keelte tüpoloogiline sarnasus inglise keelega). Üks eesmärkidest on näidata, et õppijatel on rohkem teadmisi kui nad ise arvata võivad. Kõik ülesanded on ehitatud nii, et uus materjal oleks kohe rakendatav ka tavaelus: nii pakutud sisend (input), kui ka oodatud väljund (output) katavad teemasid, mis on otseselt kasulikud ning tekitavad õpilastes enesekindluse ja iseseisvuse tunde.Õppeteemad

Tunnid

Introduction

2

Nice to meet you

5

Review

2

Around the world

5

Review

2

In a different country

5

Review

2

Around town

5

Review

2

Home, work and family

5

Review

2

We both like

5

Review

2

Your time

5

Review

2

People are amazing

5

Review

2

Now and then

5

Review

2

Creative people

5

Review

2

Going away

5

Review

2

Spending money

5

Review

2

Test

4

 Õppekava koostaja: Maria Smirnova (AS Dialoog, õpetaja)

Õppekava kinnitatud: 22.06.18, Natalja Maksakova (AS Dialoog, Narva esinduse juhataja)Inglise keel A2 / Elementary


 Inglise keele kursus A2 tasemele (individuaalõppekava)

Õpik Speak out. Elementary student’s book

Õppe eesmärgid:

saab õpitud lihtsamatest lausetest aru;

oskab kasutada õpituid väljendeid tavaelus;

saab A2 taseme kuulamistekstidest aru;

kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;

oskab ennast tutvustada ja rääkida enda kohta;

suudab aeglaselt õpitud temaatika piires rääkida vestluspartneri abiga.

Õppekeel: vene, inglise

Õppekava maht: 210 ak.t. (80 ak. tundi on auditoorne töö ning 130 ak. tundi on iseseisev töö)

Õppekava sisu kirjeldus: Õppetööd alustatakse lihtsamatest teemadest nagu enda tutvustamine, pere jne. Õppetöö jooksul rakendab õpetaja enam raskemat teemat, et õpilase sõnavara laiendada. Iga tund alustatakse varasema materjali kordamisega. Lõpetatakse materjali kinnitamisega. Kõik materjal on koostatud nii, et teda võiks kohe kasutada ka reaalses elus (enda tutvustamine, eluviis, pere ja sõbrad, toitumine jne.).

Õppeväljundid:

saab aru lihtsatest sõnadest ja tekstidest;

kasutab õpitud sõnavara rääkides perest, sõpradest ja teistest igapäevastest teemadest;

loeb iseseisvalt lühitekste ja neid aru saab;

saab aru suulistest tööjuhenditest;

kirjutab õigesti harjutuste lahendamiseks vajalikke sõnu.

 

nr.

Õppeteema

Alateemad

1

Welcome

Present simple: be; greeting; countries and nationalities; possessives; tourist places

2

Lifestyle

Present Simple: I/you/we/they; daily routines; activities; the time; talking about activities, routines and home

3

People

Frequency adverbs; have/has got; time expressions; family; stressed syllables.

4

Places

There is/are; rooms, furniture; prepositions; describing a home.

5

Food

Countable and uncountable nouns with a/an, some, any; food/drink; how much/many; restaurant words.

6

The past

Was/were; dates and time phrases; past simple; common verbs.

7

Holidays

Travel; places; phrases to describe a town/city; giving directions.

8

Now

Present continuous; present simple and present continuous; appearance.

9

Transport

Articles; can/can’t; have to/don’t have to; adjectives; transport collocations.

10

The future

Be going to; would like to; will, might, won’t; plans; adjectives.

11

Health

Should/shouldn’t; the body and health; adverbs of manner; common verbs.

12

Experiences

Present perfect; outdoor activities; telephoning.

 Ingise keel B1 / Pre-Intermediate


 

Inglise keele kursus B1- tasemele. Individuaalkursus.

Hariduse liik: Vabahariduslik koolitus

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid,   Inglise keel.

Õppe eesmärk:  Koolituse tulemusena mõistab ja kasutab õppija igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Õppija oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Õppija suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestlus-partner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama. 

Õppekeel:   vene

Õppeaja kestus: vastavalt tunniplaanile 16.08.19-31.12.19

Õppekava maht 116 ak. tundi (58 ak. tundi auditoorset ja 58 ak. tundi iseseisvat tööd)

Õpingute alustamise tingimused

1. Enne koolitust toimub vestlus ja testimine. Kursus on mõeldud täiskasvanutele, kellel on omandatud A2 - tase ja kes soovivad õppida inglise keelt B1 tasemele.

Õpingute lõpetamise nõuded

Kursuse lõpus viiakse läbi lõputest.

1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes eksamil on 100 punktist saanud vähemalt 60 punkti, ja neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused osaoskuste kaupa.

2. Õppijad, kes võtsid osa vähemalt 75% õppetundidest, aga loobusid eksami sooritamisest või sooritasid selle mitterahuldavalt, saavad tõendi selle kohta, et nad võtsid osa 100-tunnisest auditoorsest programmist.

3. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.

4. Kursuse lõpus täidab õppija tagasiside küsimustikku 

nr.

Õppeteema

Alateemad

1

International design

Starting a new business; team meetings; delegating tasks; phrasal verbs

2

Future lifestyles

The speed of change; describing cause and effect; emails; arrangements

3

Heritage

City description; presentation; giving opinions; -ing vs -ed adjectives

4

Fashion and function

Colours; telephoning; giving advice and suggestions; prefixes

5

Using innovation

Water footprint; structuring a talk; problems and solutions; noun formation

6

Work styles and careers

Money and finance; job application; discussing and reaching agreement

7

Processes

Product journey; time management; checking understanding and clarifying

8

The business of sport

Personal qualities at work; job interviews; changing plans

9

Great partnerships

Changing careers; teleconferencing and videoconferencing; catching up; verbs with -ing and infinitives

Grammatika teemad: Present tenses, Past tenses, Future tenses, Modal verbs, Comparisons, Conditionals, Passives, Relative clauses

Õppeesmärk: Õppija suudab suhelda ja kitrjutada inglise keeles B1.1-B1.2 tasemel teemadel, seotud töö ja äri küsimustega.

 

Õppeväljundid:

 • õppija kasutab inglise keele sõnavara oma suulises ja kirjalikus kõnes toodud teemade kohta
 • õppija ehitab inglise keele lauseid kasutades grammatika reegleid B1 tasemel
 • õppija saab aru ja analüüsib tekste inglise keeles, kasutades funktsionaalse lugemise strateegiat
 • õppija saab aru põhilisest infost antud teemadel kuulades ja vaatamas esinejaid video ja audio materjalides
 • õppija osaleb tabelis toodud alateemadel partneriga suhtlemises, osaleb tööalases intervjuus, esitab oma arvamust, teeb presentatsiooni, pakub lahendusi probleemis ning oskab seletada oma idee või arvamust inglise keeles
 • õppija saab kirjutada emailid tööalases inglise keeles ning kirjeldusi
 • õppija teab ja kasutab tehnoloogiat ja interneti võimalused, et inglise keele aspektidega hakkama saada ja leia infot
 • õppija tunneb end vabalt ja kindlalt keele kasutamises vestlemiseks inglise keele tunnis

 Õppematerjalide loend 

 Põhiõppematerjal

 English  for  Life .Pre- Intrmediate StB  Oxford University Press

English  for  Life Pre- Intermediste  WrB  Oxford University Press

Lisamaterjalid:

Cambridge English. Insight  into  PET Cambridge University Press

Oxford Practice Grammar  Intermediate. Oxford University Press

Õppekava koostatud 10.04.2018. Koostaja eesti keele õpetaja Maria Piik.

Kinnitatud 11.04.2018. Kinnitas AS Dialoog juhataja Nade˛da Valk.

 

 Inglise keele kursus B1-tasemele (individuaalõppekava)

 Hariduse liik: Vabahariduslik koolitus

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid,   Inglise keel.

Õppe eesmärk:  Õppija suudab suhelda ja kirjutada keeles, kasutades ärikeelt ja tehnilisi termeneid

Õppekeel:  eesti, vene

Õppeaja kestus: vastavalt tunniplaanile 25.04.19-30.09.19

Õppekava maht 180 ak. tundi (90 ak. tundi auditoorset ja 90 ak. tundi iseseisvat tööd)

Õpingute alustamise tingimused

1. Enne koolitust toimub vestlus ja testimine. Kursus on mõeldud täiskasvanutele, kellel on omandatud A2 - tase ja kes soovivad õppida inglise keelt B1 tasemele.

Õpingute lõpetamise nõuded

Kursuse lõpus viiakse läbi lõputest.

1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes eksamil on 100 punktist saanud vähemalt 60 punkti, ja neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused osaoskuste kaupa.

2. Õppijad, kes võtsid osa vähemalt 75% õppetundidest, aga loobusid eksami sooritamisest või sooritasid selle mitterahuldavalt, saavad tõendi selle kohta, et nad võtsid osa 100-tunnisest auditoorsest programmist.

3. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.

4. Kursuse lõpus täidab õppija tagasiside küsimustikku

Результат после пройденного курса:

 

 • говорите бегло, в состоянии поддержать беседу, но "подбираете" слова;

 • имеете хороший словарный запас, легко можете им оперировать, но при этом приходится сверяться со словарем;

 • правильно понимаете вопросы иностранного собеседника и английскую речь в записи, если спикер говорит внятно и размеренно;

 • разбираетесь в основной грамматике английского языка и оперируете разными временами английского, однако неуверенно чувствуете себя в более сложной грамматике;

 • «освежите» знания ранее пройденного, многое вспомните;

 • выработаете свою стратегию коммуникации

Программа уровня Intermediate предполагает изучение таких тем в учебном курсе

Грамматические темы

Разговорные темы

 • Present (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous)

 • Action and state verbs

 • Past (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous)

 • Used to do something и to be used to doing something

 • Future forms (to be going to, Present Continuous, will/shall)

 • Modal verbs (must, have to, should, may, might, can, could, to be able to)

 • Gerund and Infinitive

 • Comparative and superlative adjectives

 • Used to do something и to be used to doing something

 • Articles: a/an, the, no article

 • Quantifiers (any, some, few, a lot of, a piece of)

 • First, Second and Third Conditional, Future time clauses

 • Relative clauses: defining and non-defining

 • Reported Speech: statements, questions, commands

 • Passive Voice

 • Question tags

 • Phrasal verbs

 • Family and Personality

 • Describing people’s appearance and character

 • Jobs, Money and Success

 • Business

 • Education

 • Modern manners

 • Transport and Travelling

 • Places to live

 • Nature and Environment

 • Climate and Natural disasters

 • Communication

 • Television and Media

 • Cinema and Movies

 • Art

 • Shopping 

 • Food and Restaurants

 • Lifestyle

 • Sport

 • Friendship

 • Challenges and Success

 • Good and bad luck

 • Crime and Punishment

 В данный курс включена грамматика и темы для изучения, необходимые для выработки стратегии коммуникации для создания благоприятного впечатления при устройстве на работу, в процессе интервьюирования, непосредственно на экзаменатора или носителя языка.

 Предлагаемая программа изучения английского языка является примерной и может варьироваться в зависимости от потенциальной профессиональной или иной направленности обучаемого и его индивидуальных способностей.Speakout Intermediate. Inglise keele kursus eelkesktasemele (individuaalõppekava)

Hariduse liik: Vabahariduslik koolitus

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid,   Inglise keel.

Õppe eesmärk:  Koolituse tulemusena mõistab ja kasutab õppija igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Õppija oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Õppija suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestlus-partner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama. 

Õppekeel:  eesti, vene

Õppeaja kestus: vastavalt tunniplaanile 17.06.19-31.12.19

Õppekava maht 160 ak. tundi (80 ak. tundi auditoorset ja 80 ak. tundi iseseisvat tööd)

Õpingute alustamise tingimused

1. Enne koolitust toimub vestlus ja testimine. Kursus on mõeldud täiskasvanutele, kellel on omandatud A2 - tase ja kes soovivad õppida inglise keelt B1 tasemele.

Õpingute lõpetamise nõuded

Kursuse lõpus viiakse läbi lõputest.

1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes eksamil on 100 punktist saanud vähemalt 60 punkti, ja neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused osaoskuste kaupa.

2. Õppijad, kes võtsid osa vähemalt 75% õppetundidest, aga loobusid eksami sooritamisest või sooritasid selle mitterahuldavalt, saavad tõendi selle kohta, et nad võtsid osa 100-tunnisest auditoorsest programmist.

3. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.

4. Kursuse lõpus täidab õppija tagasiside küsimustikku


 

nr.

Õppeteema

Alateemad

1

International design

Starting a new business; team meetings; delegating tasks; phrasal verbs

2

Future lifestyles

The speed of change; describing cause and effect; emails; arrangements

3

Heritage

City description; presentation; giving opinions; -ing vs -ed adjectives

4

Fashion and function

Colours; telephoning; giving advice and suggestions; prefixes

5

Using innovation

Water footprint; structuring a talk; problems and solutions; noun formation

6

Work styles and careers

Money and finance; job application; discussing and reaching agreement

7

Processes

Product journey; time management; checking understanding and clarifying

8

The business of sport

Personal qualities at work; job interviews; changing plans

9

Great partnerships

Changing careers; teleconferencing and videoconferencing; catching up; verbs with -ing and infinitives

Grammatika teemad: Present tenses, Past tenses, Future tenses, Modal verbs, Comparisons, Conditionals, Passives, Relative clauses

Õppeesmärk: Õppija suudab suhelda ja kitrjutada inglise keeles B1.1-B1.2 tasemel teemadel, seotud töö ja äri küsimustega.

 

Õppeväljundid:

 • õppija kasutab inglise keele sõnavara oma suulises ja kirjalikus kõnes toodud teemade kohta

 • õppija ehitab inglise keele lauseid kasutades grammatika reegleid B1 tasemel

 • õppija saab aru ja analüüsib tekste inglise keeles, kasutades funktsionaalse lugemise strateegiat

 • õppija saab aru põhilisest infost antud teemadel kuulades ja vaatamas esinejaid video ja audio materjalides

 • õppija osaleb tabelis toodud alateemadel partneriga suhtlemises, osaleb tööalases intervjuus, esitab oma arvamust, teeb presentatsiooni, pakub lahendusi probleemis ning oskab seletada oma idee või arvamust inglise keeles

 • õppija saab kirjutada emailid tööalases inglise keeles ning kirjeldusi

 • õppija teab ja kasutab tehnoloogiat ja interneti võimalused, et inglise keele aspektidega hakkama saada ja leia infot

 • õppija tunneb end vabalt ja kindlalt keele kasutamises vestlemiseks inglise keele tunnis

 

Inglise keel B1+ / Intermediate


 

Inglise keele kursus edasijõunutele  Õppekava B1-tase

 Hariduse liik: Vabahariduslik koolitus

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid,   Inglise keel.

Õppe eesmärk:  Õppija suudab suhelda ja kirjutada keeles, kasutades ärikeelt ja tehnilisi termeneid

Õppekeel:  eesti, vene

Õppeaja kestus: vastavalt tunniplaanile 24.09.18-14.03.19

Õppekava maht 180 ak. tundi (80 ak. tundi auditoorset ja 100 ak. tundi iseseisvat tööd)

Õpingute alustamise tingimused

1. Enne koolitust toimub vestlus ja testimine. Kursus on mõeldud täiskasvanutele, kellel on omandatud A2 - tase ja kes soovivad õppida inglise keelt B1 tasemele.

Õpingute lõpetamise nõuded

Kursuse lõpus viiakse läbi lõputest.

1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes eksamil on 100 punktist saanud vähemalt 60 punkti, ja neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused osaoskuste kaupa.

2. Õppijad, kes võtsid osa vähemalt 75% õppetundidest, aga loobusid eksami sooritamisest või sooritasid selle mitterahuldavalt, saavad tõendi selle kohta, et nad võtsid osa 100-tunnisest auditoorsest programmist.

3. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.

4. Kursuse lõpus täidab õppija tagasiside küsimustikku

 Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks:

 • saab aru põhilisest infost tuttaval teemal (kool, töö, vaba aeg jne) ning aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust aktuaalsetel või õppijale huvi pakkuvatel teemadel
 • saab aru tööga seotud tekstidest, samuti isiklikes kirjades esitatud sündmustest, mõtetest ja soovidest
 • oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö jne), oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendada oma seisukohti, oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust
 • oskab koostada lihtsat seostatud teksti või kirja tuttaval või huvi pakkuval teemal, oskab kirjeldada oma kogemusi ja muljeid

  Õppesisu:

 1. Mina ise ja minu pere
  Enda põhjalik tutvustamine. Faktiinfo. Pere päritolu, koosseis jne. Pere traditsioonid.
 2. Haridus
  Info hariduse ja õpingute kohta. Haridusasutusi ja haridust puudutavast infost arusaamine. Keelteoskus.
 3. Elukutse, amet ja töö, tööhõive
  Elukutse valik. Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. Töötingimused. Tööülesannete kirjeldamine. CV. Faktid  ettevõtte  kohta. Arved.Logistika.Müük.Marketing.Reklaam
 4. Teenindus ja kaubandus
  Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõnetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine. Pretensioon.
 5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
  Hobid. Sport. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused. Vaba aega sisustava teenuse info ja lihtsate juhendite mõistmine. Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine
 6. Söök ja jook
  Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja kõnetikett. Toitlustuskohtade reklaamide mõistmine. Erivajadused.
 7. Reisimine ja transport
  Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Tee küsimine ja juhatamine. Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. Reisikirjeldus. Eelistused ja pretensioon.
 8. Enesetunne ja tervis
  Enesetunne ja kaebused. Isiklik hügieen. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Apteegis. Kiirabi kutsumine.
 9. Avalikud asutused
  Asjaajamine ametiasutustes. Tööga seotud info. Orienteerumine tööks vajalikes dokumentides. Keelestiili valik.
 10. Info meie ümber. Aktuaalsed sündmused
  Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. Päevakajalised sündmused.

 Õppemeetodid:

video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused,

 Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 Õppekeskkonna kirjeldus. 

Dialoogi  Keelekeskuse õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil  Gonsiori 13-23  ning  Parda  10.
Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud kaks  ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega. Õpperuumid on varustatud arvutiga, projektoriga, CD-mängijaga, pabertahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Kõikides ruumides on internetiühendus.Dialoogi Keelekeskuse kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Õppematerjalide loend 

 Põhiõppematerjal

 Business Resullt. Pre-intermediate StB  Oxford University Press

English  for  Life . Intrmediate StB  Oxford University Press

English  for  Life . Intrmediate WrB  Oxford University Press

Lisamaterjalid:

Cambridge English. Insight  into  PET Cambridge University Press

Oxford Practice Grammar  Intermediate. Oxford University Press

Õppekava koostatud 10.04.2018. Koostaja eesti keele õpetaja Maria Piik.

Kinnitatud 11.04.2018. Kinnitas AS Dialoog juhataja Nade˛da Valk.

 Inglise keel B2 / Uper-Intermediate 

B2-taseme inglise ärikeel ( 1 in )

 

 Hariduse liik: Vabahariduslik koolitus

 

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid,   Inglise keel.

 

Õppe eesmärk:  Õppija suudab suhelda ja kirjutada keeles, kasutades ärikeelt ja tehnilisi termeneid

 

Õppekeel:   vene

 

Õppeaja kestus: vastavalt tunniplaanile 18.12.19-15.04.20

 

Õppekava maht 100  ak. tundi (43 ak. tundi auditoorset ja 57 ak. tundi iseseisvat tööd)

 

Õpingute alustamise tingimused

 

1. Enne koolitust toimub vestlus ja testimine. Kursus on mõeldud täiskasvanutele, kellel on omandatud B1 - tase ja kes soovivad õppida inglise keelt B2 tasemele.

 

Õpingute lõpetamise nõuded

 

Kursuse lõpus viiakse läbi lõputest.

 

1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes eksamil on 100 punktist saanud vähemalt 60 punkti, ja neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused osaoskuste kaupa.

 

2. Õppijad, kes võtsid osa vähemalt 75% õppetundidest, aga loobusid eksami sooritamisest või sooritasid selle mitterahuldavalt, saavad tõendi selle kohta, et nad võtsid osa 100-tunnisest auditoorsest programmist.

 

3. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.

 

4. Kursuse lõpus täidab õppija tagasiside küsimustikku

 

 Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks:

 

 • saab aru põhilisest infost tuttaval teemal (kool, töö, vaba aeg jne) ning aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust aktuaalsetel või õppijale huvi pakkuvatel teemadel

 • saab aru tööga seotud tekstidest, samuti isiklikes kirjades esitatud sündmustest, mõtetest ja soovidest

 • oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö jne), oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendada oma seisukohti, oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust

 • oskab koostada lihtsat seostatud teksti või kirja tuttaval või huvi pakkuval teemal, oskab kirjeldada oma kogemusi ja muljeid

 

  Õppesisu:

 

 1. Mina ise
  Enda põhjalik tutvustamine. Faktiinfo.

 2. Haridus
  Info hariduse ja õpingute kohta. Haridusasutusi ja haridust puudutavast infost arusaamine. Keelteoskus.

 3. Elukutse, amet ja töö, tööhõive
  Elukutse valik. Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. Töötingimused. Tööülesannete kirjeldamine. CV. Faktid  ettevõtte  kohta. Arved.Logistika.Müük.Marketing.Reklaam.Ametlik kirjavehetus

 4. Avalikud asutused
  Asjaajamine ametiasutustes. Tööga seotud info. Orienteerumine tööks vajalikes dokumentides. Keelestiili valik.

 5. Info meie ümber. Aktuaalsed sündmused
  Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. Päevakajalised sündmused.

 

 Õppemeetodid:

 

video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused,

 

 Iseseisev töö:

 

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 

 Õppekeskkonna kirjeldus. 

 

Dialoogi  Keelekeskuse õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil  Gonsiori 13-23  ning  Parda  10.
Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud kaks  ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega. Õpperuumid on varustatud arvutiga, projektoriga, CD-mängijaga, pabertahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Kõikides ruumides on internetiühendus.Dialoogi Keelekeskuse kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

 

Õppematerjalide loend 

 

 Põhiõppematerjal

 

 Business Resullt. intermediate StB ,Upper-Intermediate STB  Oxford University Press

 

International Express . Intrmediate StB , Upper-Intermediate STB Oxford University Press

 


Lisamaterjalid:

 

Oxford Practice Grammar  Intermediate. Oxford University Press

 

Oxford Practice Grammar Upper- Intermediate. Oxford University Press

 

Õppekava on

 

Kinnitatud 11.04.2019. Kinnitas AS Dialoog juhataja Nade˛da Valk.

 

 

 

 Inglise keele kursus B2-tasemele (individuaalõppekava)

 

Hariduse liik: Vabahariduslik koolitus

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid,   Inglise keel.

Õppe eesmärk:  Õppija suudab suhelda ja kirjutada keeles, kasutades ärikeelt ja tehnilisi termeneid

Õppekeel:  eesti, vene

Õppeaja kestus: vastavalt tunniplaanile 08.02.19-26.07.19

Õppekava maht 180 ak. tundi (90 ak. tundi auditoorset ja 90 ak. tundi iseseisvat tööd)

Õpingute alustamise tingimused

1. Enne koolitust toimub vestlus ja testimine. Kursus on mõeldud täiskasvanutele, kellel on omandatud B1 - tase ja kes soovivad õppida inglise keelt B2 tasemele.

Õpingute lõpetamise nõuded

Kursuse lõpus viiakse läbi lõputest.

1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes eksamil on 100 punktist saanud vähemalt 60 punkti, ja neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused osaoskuste kaupa.

2. Õppijad, kes võtsid osa vähemalt 75% õppetundidest, aga loobusid eksami sooritamisest või sooritasid selle mitterahuldavalt, saavad tõendi selle kohta, et nad võtsid osa 100-tunnisest auditoorsest programmist.

3. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.

4. Kursuse lõpus täidab õppija tagasiside küsimustikku

 

Õpiväljundid

 

Õppija mõistab abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse teema, tuttava teema puhul saab aru ka nüanssidest.

 

Oskab paljudel erialaga seotud teemadel, partneriga suhtlemises luua selget teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. Suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid mitmetel oma huvivaldkonna teemadel. Saab osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab väljendada ja põhjendada oma seisukohti.

 

Saab aru ja analüüsib eriala eesmärkidel koostatud tekste, vajadusel kasutades sobivaid abimaterjale.

 

Suudab leida infot mitmesugustest tekstidest ja teha nende põhjal üldistusi.

 

Õppija oskab kirjutada argumenteeritud arvamuskirjutist, ametlikke kirja vm teksti, selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi.


 Õppesisu:

Õppeteemad

Tundide arv

The working day

2

The working day

2

Corporate culture

2

Corporate culture

2

Company history

2

Company history

2

The Internet

2

The Internet

2

Describing equipment

2

Describing equipment

2

Processes and procedures

2

Processes and procedures

2

Distribution and delivery

2

Distribution and delivery

2

Advertising and marketing

2

Advertising and marketing

2

Transport

2

Transport

2

Business accommodation

2

Business accommodation

2

Out of the office

2

Out of the office

2

Developing contacts

2

Developing contacts

2

Cultural issues

2

Cultural issues

2

Teamwork

2

Teamwork

2

Entertaining clients

2

Entertaining clients

2

Describing statistics

2

Describing statistics

2

Company finances

2

Company finances

2

Investments

2

Investments

2

Starting up

2

Starting up

2

Job applications

2

Job applications

2

Recruitment

2

Recruitment

2

Staff development

2

 

 

 

 

 

 

 Inglise keel C1 / Advanced
Inglise keele eksam IELTS
Inglise keele eksam FCE
Inglise keele eksam CAE
Kutsealaste inglise keele kursused


B1. Tööalane inglise keele kursus kesktasemele


Õppekava rühm võõrkeeled ja –kultuurid. Vene keel võõrkeelena

Õppekeel vene keele baasil

Õppekava maht 180 ak.tundi (80 ak. tundi auditoorselt, 100 ak.tundi iseseisvat ja praktilist tööd).Kursus on mõeldudIT – sektoriga seotud inimeste jaoks.Iseseisva töö ajal lõpetatakse tunnis pooleli jäänud õppetööd, omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse artikleid ja lektüüri, valmistatakse ette individuaalseid ettekandeid, kirjutatakse ametlikke kirju, praktilised tööd on seotud interneti testikeskkonnaga. Samuti suunatakse õppija leidma keelekeskkonnas autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.

Õpingute alustamise tingimused B1-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks A2-tasemel keeleoskus, sellele tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega kontrollitakse kõiki osaoskusi.

Lõpetamise tingimused Kursuse lõpus viiakse läbi eksam lõputest.

1. Edukalt on kursus läbinud, kui on esitatud kõik kodutööd, ning lõputestil saanud 100 punktist vähemalt 60% võimalikust punktisummast. Sel juhul väljastatakse tunnistus.

2. Kui õppija puudus rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.

3. Kui lõputesti tulemus jääb alla soorituskünnise, õppija saab tõendi.

 

Õppe sisuÕppeteemad

Alateemad, grammatika

TV and the news.

English in the world: TV channels.

 

Expressing opinions.

Expressing likes and dislikes: love, don'tmind etc. + ing.

 

Working life.

In the office: a printer, a filing cabinet, etc. 

Greeting a visitor.

Obligation: must, have to, mustn't, don't have to.

Time expressions: an hour and a half, etc.

Computers.

English in the world: Website addresses.

 

Computers: an icon, an attachment, etc.

Asking what things are called.

Relative clauses.

Computers today: inside the system, buying a computer.

 

Computers in education, banks, sports, airports, medicine, factories, entertainment.

Prefixes: deci-, hexadeci-, kilo-, mega-, giga-, bi- etc.

Input / output devices.

Capture your favourite image.

Describing your computer screen.

Comparatives and superlatives.

 

Storage devices.

Magnetic drives.

Optical breakthrough.

Buying a removable drive.

How to protect your data.

Instructions with must / must not.

Basic software.

The graphical user interface.

Comparing word processors.

Describing the process of moving text.

Countable and uncountable nouns.

Creative software.

Web design. Multimedia.

Computer graphics.

Answering questions about a typical home page.

Conditional clauses.

Programming.

Programming languages.

Job advertisements.

 

Describing C language.

Letter applying for a job.

Past simple and present perfect.

 

Õppemeetodid:

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse infotehnoloogi tegevuses tarvilikku sõnavara. Sõnavara õppimine toimub läbi õpetajaga rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostööd nii õppijale kui ka õpetajale.

Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 Õppekeskkonna kirjeldus.

Dialoogi Keelekeskuse õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Gonsiori 13-23 ning Parda 10.
Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud kaks ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega. Õpperuumid on varustatud arvutiga, projektoriga, CD-mängijaga, pabertahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Kõikides ruumides on internetiühendus.Dialoogi Keelekeskuse kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

 Õppematerjalide loend

Põhiõppematerjal

Career Paths. Information Technology. Virginia Evans, Jenny Dooley, Stanley Wright. Express Publishing 2011.

English for Life. Pre-Intermediate. Tom Hutchinson. Oxford University Press 2017.

Infotech. English for computer users. Santiago Remacha Esteras. Cambridge University Press 2006.

Oxford English for Information Technology. Eric H. Glendinning, John McEwan. Oxford University Press 2010.

Veebipõhised testid:

www.cambridge.org

oxfordenglishtesting.com

www.englishscale.com

www.market-leader.net

 

Õppekava koostatud 03.12.2018.

Koostajad : AS Dialoog õppejõud Svetlana Jevstratova;

AS Dialoog administraator Natalja LihhatšovaKinnitatud 04.12.2018. Kinnitas AS Dialoog juhataja Nade˛da Valk

Inglise ärikeel / Business English


C1. Tööalane inglise keele kursus kõrgtasemele


Õppekava rühm võõrkeeled ja –kultuurid. Vene keel võõrkeelena

Õppekeel inglise keele baasil

Õppekava maht 200 ak.tundi (80 ak. tundi auditoorselt, 120 ak.tundi iseseisvat ja praktilist tööd).Iseseisva töö ajal lõpetatakse tunnis pooleli jäänud õppetööd, omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse artikleid ja lektüüri, valmistatakse ette individuaalseid ettekandeid, kirjutatakse ametlikke kirju, praktilised tööd on seotud interneti testikeskkonnaga. Samuti suunatakse õppija leidma keelekeskkonnas autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.

Õpingute alustamise tingimused C1-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks B2-tasemel keeleoskus, sellele tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega kontrollitakse kõiki osaoskusi.

Lõpetamise tingimused Kursuse lõpus viiakse läbi lõputest.

1. Edukalt on kursus läbinud, kui on esitatud kõik kodutööd, ning lõputestil saanud 100 punktist vähemalt 60% võimalikust punktisummast. Sel juhul väljastatakse tunnistus.

2. Kui õppija puudus rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.

3. Kui lõputesti tulemus jääb alla soorituskünnise, õppija saab tõendi.

Õpiväljundid

Õppija mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse sisu, saab aru ka nüanssidest.

Oskab kõikvõimalikutel erialaga seotud teemadel, kliendiga või kolleegiga suhtlemises luua selget teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. Suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid mitmetel oma huvivaldkonna teemadel. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab väljendada ja põhjendada oma seisukohti.

Saab aru ja analüüsib eriala eesmärkidel koostatud tekste (erialaga seotud artiklid, ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), vajadusel kasutades sobivaid abimaterjale ja lugemisstrateegiaid.

Suudab leida infot mitmesugustest tekstidest ja teha nende põhjal üldistusi.

Õppija oskab kirjutada argumenteeritud arvamuskirjutist, ametlikke kirja vm teksti, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi.

Õppe sisuÕppeteemad

Alateemad, grammatika

Staff development and training.

Letters of enquiry and applications.

 

 • Discussion: Who should pay for training?

  Preparing a staff training scheme.

 • Comparison of adjectives. Making suggestions. 

Promotional activities and branding. A stand at a trade fair. 

 • Discussion: Advantages and disadvantages of promotional activities; Brands Role-play: Promoting a shampoo.

 • Promotional activities. Marketing terms: brands, logo, etc.

 •  

Presenting your business idea.

Starting up in a new location.

 • Discussion: What business would you start ?

 • Role -play: Getting advice about starting up.

 • Mini-presentation:Starting a business.

Business hotels and sales conferences.

 

 • Discussion: The needs of the business

  traveller.

 • Mini-presentation: Business travel.

 • Planning a conference.

Business meetings.

 

 • Discussion: Meetings.A survey of meetings; Speaking at a meeting.

 • Meeting vocabulary: cornerstone, set out to, etc.; Expressing opinions.

 

New technologies and change.

 • Discussion: What is important when making changes?

 • Role-play: Introducing new technology.

 • Vocabulary:customer base, knowledge worker, licence fees, applications, etc.

Using the Internet.

Websites and business.

 • Discussions: Your favourite websites; What is important when buying over the Internet?

 • Vocabulary: straightforward, target audience, etc.

Customer loyalty.

Communication with customers.

 • Discussion:What makes you a loyal customer?

 • Role-play: Dealing with losing customers.

 • Customer collocations: raport, retain, etc.

A business seminar.

Advertisement for a business seminar.

 • Discussion: What you can learn from other people in business?

 • Speaking at a business seminar.

 • Expressing results. Expressions followed by -ing forms.

Õppemeetodid:

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse ärimehe-/ ärinaise tegevuses tarvilikku sõnavara. Sõnavara õppimine toimub läbi õpetajaga rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostööd nii õppijale kui ka õpetajale.

Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 Õppekeskkonna kirjeldus.

Dialoogi Keelekeskuse õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Gonsiori 13-23 ning Parda 10.
Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud kaks ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega. Õpperuumid on varustatud arvutiga, projektoriga,- CD-mängijaga, pabertahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Kõikides ruumides on internetiühendus.Dialoogi Keelekeskuse kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

 Õppematerjalide loend

Põhiõppematerjal

Advanced Market Leader. Business English Course Book with MyEnglishLab. Iwonna Dubicka, Margaret O'Keeffe. Publishing Financial Times, 2016.

Business Benchmark. Upper-Intermediate. Student's Book with CD-ROM. Guy Brook-Hart. Cambridge University Press, 2006.

Business Result. Advanced Student's Book with Online practice.Kate Baade, Christopher Holloway, John Hughes. Oxford University Press, 2018.

English for Emails. Express series. Includes Multirom. Rebecca Chapman.Oxford University Press, 2007.

English for Telephoning. Express series. Includes Multirom. David Gordon Smith. Oxford University Press, 2007.

International Express. Upper Intermediate. Student's Book with Pocket Book and DVD-ROM. Rachel Appleby and Frances Watkins. Oxford University Press, 2014.Veebipõhised testid:

www.cambridge.org

oxfordenglishtesting.com

www.englishscale.com

www.market-leader.netÕppekava koostatud 01.12.2018. Koostajad AS Dialoog õppejõud Svetlana Jevstratova

AS Dialoog juhataja Natalja Lihhatšova

Kinnitatud 03.12.2018. Kinnitas AS Dialoog juhataja Nade˛da Valk
Üles
Uudised
KEELTELAAGRID VÄLISMAAL