Dialoog

Kontakt

TARTU
Turu 9
koolitus@dialoog.ee
Tel. 7 344 990, 55 613 474
translate@dialoog.ee
Tel. 7 30 40 95, 55 640 737
raamatud@dialoog.ee
Tel. 555 60 230
aupair@dialoog.ee
Tel. 55 31 500

TALLINN
Gonsiori 13 - 23
tallinn@dialoog.ee
Tel. 662 0888, 55 640 688

NARVA
Kreenholmi 3
narva@dialoog.ee
Tel. 35 60 494, 51 35 725

KAART AS Dialoog

 

Print

Soome keele algkursus A1, A2


 

Soome keele kursus A2 tasemele (individuaalõpkursus)

 

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:
AS Dialoog / Koolituskeskus Dialoog

2. Õppekava nimetus:
A1-A2.Soome  keele  algtaseme koolitus

3. Õppekavarühm „Võõrkeeled ja -kultuurid“
„Soome keel“.

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
200 akadeemilist tundi, millest 80 ak. tundi on kontaktõpet ja 120 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud, kes soovivad alustada soome keele õpingutega.

7. Õppe eesmärk:

Omandada keeleoskuse tase A1ja A2 mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades , mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Õpilane oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner aeglaselt räägib, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning teda vestlemisel aitab. Saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust. Saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides. Oskab esitada lihtsaid küsimusi teiste kohta ja vastata enda kohta esitatud küsimustele.Õpilane oskab kirjutada lühikesti ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkuse-tervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust).Õpilane teab lihtsaid põhiväljendeid iseenda ja mõne konkreetse olukorra kohta. Oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab ja inimesi, keda tunneb. Kasutab vaid üksikuid meeldejäetud tarindeid ja lausemalle. Tuleb toime väga lühikeste sidumata valmisfraasidega. Oskab siduda sõnu ja fraase põhisidesõnade abil nagu „ja” või „siis”. Teeb sageli  Õpilane teab lihtsaid põhiväljendeid iseenda ja mõne konkreetse olukorra kohta. Oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab ja inimesi, keda tunneb. Kasutab vaid üksikuid meeldejäetud tarindeid ja lausemalle. Tuleb toime väga lühikeste sidumata valmisfraasidega. Oskab siduda sõnu ja fraase põhisidesõnade abil nagu „ja” või „siis”. Teeb sageli pause, et otsida väljendeid, hääldada võõramaid sõnu või korrigeerida sõnastust.

9.Õppekava sisu kirjeldus

 1. Milline keel on soome keel? Hääldus. Vokaalharmoonia. Kirjakeel ja kõnekeel     

 2. Tervitused. Hüvastijätt. Palumine. Vabandused. Küsimused. Uudised. Dialoogid. Harjutused.   

 3. Küsisõnad. Kui palju? Sõnade järjekord küsilauses. Kui vana sa oled? Mis rahvusest te olete?

  Mis keelt te räägite? Dialoogid.                                                                     

 4. Soome kaart. Isikulised asesõnad. Grammatika: olla- verbin taivutus. Harjutused. 

 5. Aastaajad, kuud ja nädalapäevad. Kellaajad. Harjutused.   

 6. Kes sa oled? Jutu moodustamine iseendast. Dialoogid, harjutused. 

 7. Grammatika verbien taivutus (tegusõna pööramine), kieltomuoto (sõnatüvi). Ko/kö-küsimus.

 Tekst. Dialoogid, harjutused.

 8. Millal? Kui? Mis kell? Mis sulle meeldib? Mis sa arvad?                                             

 Tekst. Grammatika: omastav, omistusliitteet, postpositsioonid. Dialoogid. Harjutused.                                                                                                                                          

 9. Aastaajad Soomes. Milline on ilm? Grammatika - adjektiivien vastakohdat (vastandid, antonüümid).

 Harjutused.   

 10. Järgarvud. Mis number see on? Ma pean....tulen...on...ei pea.    

 Linnas. Dialoogid ja harjutused.

 11. Pere ja kodu. Mööbel. Grammatika - omistaminen. Minul on (ei ole). Harjutused.    

 12. Tekst. Sõnaliigid. Lemmikloomad. Harjutused.  

 13. Päevakava. Isikliku päevakava koostamine. Transport. Tegusõna olevikus. Harjutused.                                                                                                                                         

 14. Poes. Kioskis.Värvid. Kui palju see maksab? Grammatika - Partitiivi. Mittayksiköt. Dialoogid.                                                                                                                              

 15. Turuhoones. Leivaletis. Tellimine restoranis. Grammatika: osastav (Partitiivi). Harjutused                                                                                                                                     

 16. Elukutseid. Verbi astmevaheldus. Grammatika: Verbien negatiivinen preesenstaivutus. Harjutused.                                                                                                                                   

 17. Arsti juures. Haiglas. Kehaosad. Grammatika: pääverbi+infinitiivi. Harjutused.   

 18. Reisimine. Ajakava. Väiksed sõnad. Dialoogid.     

19. Talv Lapimaal. Lapimaa loodus. Grammatika – sise- ja välikohakäänded. Harjutused.                                                                                                                                                        

20. Aastavahetus. Grammatika - astevaihtelu nomineissa (nomin. astmevaheldus). Vabandust, kus on ja  Dialoogid                                                                                                                     

 21. Kuidas soovitada midagi? Nõustumine/mitte nõustumine. Kuidas helistada igasse külasse? Vestlus võõraste inimeste vahel. Grammatika adverbi  -sti.     Harjutused                            

 22. Viisakas suhtlemine postis, pangas, kioskis, poes, teatris, restoranis. Dialoogid.         

 23. Retseptid. Grammatika imperatiivi. Käsud, nõuanded, juhendid. Eitamine ja palumine. Harjutused.                                                                                                                                  

 24. Grammatika - verbinen rektiota. Verbeistä substantiivi  -minen pätlteen avulla. Dialoogid, harjutused.                                                                                                                            

 25. Mida sa tegid eelmisel nädalal? Grammatika: imperfektin taivutus. Kirja kirjutamine. Harjutused. Grammatika - kieltinen imperfekti (eituse imperfekt)                                                   

 26. Mida sa tegid suvepuhkusel? Grammatika - monikon vartalo (mitmuse tüvi), mitmuse partitiivi.Turul. Dialoogid. Harjutused                                                                            

27. Grammatika - komparatiivi ja superlatiivi. Grammatika - adverbien (määrsõnad). Ilm. Ilmakaared. Harjutused.                                                                                                                        

28. Grammatika mitmuse genetiiv. Riideid ostmas. Suurused, värvid. Dialoogid, harjutused. 

29. Sooviksin olla õnnelik! Grammatika – konditionaali (tingiv kõneviis).Harjutused.                                                                                                                                                 

30. Lõputest  


Õppemeetodid

 Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

 

Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

 


Õppekeskkond


Kõikides ruumides on loomulik valgustus, ruumid on tuulutatavad. Kõikides ruumides on CD-makid, DVD-mängija, tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse minitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teavet, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.


 10. Õppematerjalide loend:

 • S. Heikkilä Hyvin menee!
 • Soome keele vestmiku CD
 • Kaare Sark soome keele õppekomplekt algajaile Hyvä-parempi-paras Tallinn 2009
 • Mai Frick Soome keel iseõppijale TEA Kirjastus Tallinn 2008                                                                                                                    

11. Õpingute  lõpetamise nõuded       

kursuse lõpus viiakse läbi eksami simulatsioon (lõputest).

1.  Edukalt on kursuse läbinud need, kes eksamil on 100 punktist saanud vähemalt 60 punkti, ja neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused  osaoskuste kaupa.

2. Õppijad, kes võtsid osa vähemalt 75% õppetundidest, aga loobusid eksami sooritamisest või sooritasid selle mitterahuldavalt, saavad tõendi selle kohta, et nad võtsid osa 60-tunnisest auditoorsest programmist.

3. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.

4. Soome keele oskus vastab  Euroopa Keelemapi A2 tasemele.

12.Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama..

Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.

Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust.

Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate.

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Soome keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele soome keele õpetamise pikaajalist kogemust

Kinnitatud 02.02.18

 

Soome keele kursus kesktasemele B1


Soome keele kursus A2 –B1 tasemele .

 

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:
AS Dialoog / Koolituskeskus Dialoog

2. Õppekava nimetus:
A2-B1.Soome  keele koolitus edasijõudnutele

3. Õppekavarühm „Võõrkeeled ja -kultuurid“
„Soome keel“.

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
60 akadeemilist tundi, millest 30 ak. tundi on kontaktõpet ja 30 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

 Täiskasvanud, kes on lõpetanud A2 taseme keelekursuse või on sooritanud  oleva testi tasemel A2

7. Õppe eesmärk:

Omandada keeleoskuse tase B1 – iseseisev keelekasutaja.

8. Õpiväljundid:

 • saab aru põhilisest infost tuttaval teemal (kool, töö, vaba aeg jne) ning aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust aktuaalsetel või õppijale huvi pakkuvatel teemadel
 • saab aru tööga seotud tekstidest, samuti isiklikes kirjades esitatud sündmustest, mõtetest ja soovidest
 • oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö jne), oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendada oma seisukohti, oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust
 • oskab koostada lihtsat seostatud teksti või kirja tuttaval või huvi pakkuval teemal, oskab kirjeldada oma kogemusi ja muljeid

9.Õppekava sisu kirjeldus

 1. Mina ise ja minu pere
  Enda põhjalik tutvustamine.
 2. Elukutse, amet ja elukutse valik. Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. Töötingimused. Tööülesannete kirjeldamine. CV.
 3. Teenindus ja kaubandus
  Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõnetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine. Pretensioon.
 4. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
  Hobid. Sport. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused. Vaba aega sisustava teenuse info ja lihtsate juhendite mõistmine. Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine.
 5. Info meie ümber. Aktuaalsed sündmused. Päevakajalised sündmused.
 6. Grammatika

Ülevaade käänamisest ja pööramisest olevikus, astmevaheldusest, imperfektist, käsu moodustamisest, eitusest. Mitmuse moodustamine, käänamine mitmuses (nimetav, omastav, osastav, sise- ja väliskohakäänded);

ülevaade vähemkasutatavatest käänetest; komparatiiv, superlatiiv, adverbide võrdlemine; konditsionaal; potentsiaal; passiivi preesens,imperfekt, konditsionaal,imperatiiv,potentsiaal;kõnekeel;lausemoodustus.

 

Õppemeetodid

 Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

 

Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.


Õppekeskkond


Kõikides ruumides on loomulik valgustus, ruumid on tuulutatavad. Kõikides ruumides on CD-makid, DVD-mängija, tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse minitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teavet, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

 

 10. Õppematerjalide loend:

 • S. Heikkilä Hyvin menee!
 • Soome keele vestmiku CD
 • Kaare Sark soome keele õppekomplekt algajaile Hyvä-parempi-paras Tallinn 2009
 • Mai Frick Soome keel iseõppijale TEA Kirjastus Tallinn 2008                                                                                                                    

11. Õpingute  lõpetamise nõuded       

kursuse lõpus viiakse läbi eksami simulatsioon (lõputest).

1.  Edukalt on kursuse läbinud need, kes eksamil on 100 punktist saanud vähemalt 60 punkti, ja neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused  osaoskuste kaupa.

2. Õppijad, kes võtsid osa vähemalt 75% õppetundidest, aga loobusid eksami sooritamisest või sooritasid selle mitterahuldavalt, saavad tõendi selle kohta, et nad võtsid osa 60-tunnisest auditoorsest programmist.

3. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.

 

12.Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:.

 • Kuulamine – saab aru küsimustest ja kuuldud info, raadio- ning telesaadete põhissisust
 • Lugemine – mõistab tekstide sisu, saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldustest, saab aru tööga seotud sõnavarast ja tekstidest, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil
 • Rääkimine – räägib ettevalmistuseta endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst, plaanidest ja kavatsustest
 • Kirjutamine – oskab koostada seostatud teksti, kirjeldada oma kogemusi ja muljeid, oskab moodustada grammatiliselt korrektseid lauseid
 

 
Üles
Uudised
KEELTELAAGRID VÄLISMAAL