Dialoog

Kontakt

TARTU
Turu 9
koolitus@dialoog.ee
Tel. 7 344 990, 55 613 474
translate@dialoog.ee
Tel. 7 30 40 95, 55 640 737
raamatud@dialoog.ee
Tel. 555 60 230
aupair@dialoog.ee
Tel. 55 31 500

TALLINN
Gonsiori 13 - 23
tallinn@dialoog.ee
Tel. 662 0888, 55 640 688

NARVA
Kreenholmi 3
narva@dialoog.ee
Tel. 35 60 494, 51 35 725

KAART AS Dialoog

 

Print
Raamatupidamise alused  - algkursus

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
AS Dialoog

 Õppekavarühm „ Ärindus ja haldus: majandusarvestus

 Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
140 akadeemilist tundi, millest 80 ak. tundi on kontaktõpet ja 60 tundi iseseisvat tööd.

 Õppekava koostamise alus:
Eesti Vabariiki seadusandlus

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud, kes soovivad alustada või edukalt jätkata raamtupidamise tegevus  ona firmas või väikses ettevõttes.

 Õppe eesmärk:

 • Raamatupidamisõppe  pakub mitut võimalust oma teadmisi arendada ja täiendada majandusarvestuse valdkonnas.

 • Raamatupidamise alused on kursus algajatele, kelle eesmärk on saada hiljem iseseisvalt hakkama väikefirma raamatupidamisega.

Õppekava sisu kirjeldus

 • Finantsarvestus kui majandusarvestuse üks liikidest. Raamatupidamise olemus ja funktsioonid. Raamatupidamiskohustus. Hea raamatupidamistava.
 • Raamatupidamise õiguslikud alused. Rahvusvahelised arvestusprintsiibid.
 • Raamatupidamises kasutatav seadusandlus: raamatupidamisseadus, äriseadustik, maksuseadused ning muud seadused, juhendid ja määrused.
 • Raamatupidamise sise-eeskiri. Audiitorkontroll.
 • Bilansi mõiste ja struktuur. Ettevõtte vara ja kapital (vara moodustamise allikad). Bilansikirje. Ettevõtte majandustehingud ja nende mõju bilansile.
 • Konto olemus ja struktuur. Kontode liigid. Kontoplaan. Kahekordse kirjendamise olemus. Lausendi mõiste ja liigid. Majandustehingute kajastamine kontodel.
 • Arvestustsükli olemus. Majandustehingute dokumenteerimine. Dokumendi rekvisiidid. Dokumendi liigid. Arvestusregistri mõiste. Päevaraamat. Pearaamat. Käibeandmik.
 • Käibevara mõiste ja liigid. Kassa- ja pangatehingute arvestus. Nõuete (müügitehingute) arvestus. Ebatõenäoliselt laekuvad arved.
 • Varude arvestus. Ostutehingute arvestus. Ettemaksete arvestus. Inventeerimine.
 • Tulevaste perioodide kulud.
 • Käibemaksuseadus. Põhivara mõiste ja liigid. Pikaajaliste finantsinvesteeringute arvestus. Materiaalse põhivara arvestus (soetamine, rentimine, müük, likvideerimine). Materiaalse põhivara amortiseerimine.
 • Immateriaalse põhivara koostis, hindamine, arvestus. Maksuamortisatsioon.
 • Kohustuste olemus ja liigid. Lühiajalised kohustused ja nende arvestus.
 • Palga arvestus. Sotsiaalmaksu arvestus. Sotsiaalmaksuseadus. Tulumaksuseadus.
 • Pikaajalised kohustused ja nende arvestus.
 • Omakapitali olemus ja struktuur. Aktsiakapital ja selle arvestus.
 • Reservide moodustamine ja arvestus. Jaotamata kasumi kujunemine ja arvestus. Tehingud aktsiatega.
 • Ettevõtte tulemi arvestus. Kulude ja tulude arvestus. Kulu- ja tulukontode sulgemine. Tulemi (kasumi või kahjumi) kujunemine.
 • Kasumiaruanne. Puhaskasumi jaotamise arvestus.
 • Ettevõtte tuludeklaratsioon ja tulumaksuseadus.
 • Ettevõtte majandusaasta aruanne, selle eesmärk ja struktuur. Tegevusaruanne. Majandusaasta kasumi jaotamise otsus. Audiitori järeldusotsus.
 • Raamatupidamisaruanne: bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali liikumise aruanne ja mitmesugused lisad.
 • Finantsanalüüs: maksevõimelisuse näitajad, ettevõtte tegevustulemuste näitajad.
 • Tunnis tehakse palju praktilisi ülesandeid. Finantsanalüüs: kapitali struktuuri näitajad, rentaabluse näitajad.

Õppematerjalid

 1. Raamatupidamise seadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/109052017030
 2. Käibemaksuseadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/124042018004
 3. Tulumaksuseadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/120042018008
 4. Puhkuseseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13126478
 5. Õppematerjalide valik on mitmekesine – kasutatakse Raamatupidamise Toimkonna juhendeid, raamatupidamist puudutavaid seadusi, AS Rafiko välja antud käsiraamatuid, näiteks "Kuidas koostada majandusaasta aruannet", "144 majandustehingut raamatupidamises" jms, www.raamatupidaja.ee käsiraamatuid, Äripäeva kirjastuse ja TTÜ kirjastuse välja antud käsiraamatuid ning mitmesuguseid muid materjale. Valik suureneb iga aastaga, kuna seadusemuudatuste ja uuenduste tõttu muutub pidevalt ka raamatupidamine.

 

 

Õpingute  lõpetamise nõuded       

Kursuse lõpus viiakse läbi lõputest.Edukalt on kursuse läbinud need, kes eksamil on 100 punktist saanud vähemalt 70 punkti, ja neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused  osaoskuste kaupa.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Kursus Raamatupidamise  alused  läbi viivad õpetajad, kes om töötanud vähemalt 3 aastat pearaamatupidajana,  omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele  õpetamise pikaajalist kogemust.

 

Õppekava koostas: Jelena Beljaeva 2.02.2018

Kinnitas: Natalja Maksakova – Dialoogi Narva esinduse juhataja 2.02.2018

 

 

 


Üles