Dialoog

Kontakt

TARTU
Turu 9
koolitus@dialoog.ee
Tel. 7 344 990, 55 613 474
translate@dialoog.ee
Tel. 7 30 40 95, 55 640 737
raamatud@dialoog.ee
Tel. 555 60 230
aupair@dialoog.ee
Tel. 55 31 500

TALLINN
Gonsiori 13 - 23
tallinn@dialoog.ee
Tel. 662 0888, 55 640 688

NARVA
Kreenholmi 3
narva@dialoog.ee
Tel. 35 60 494, 51 35 725

KAART AS Dialoog

 

Print

Ettevõtluse alused

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
AS Dialoog

 Õppekavarühm „ Ärindus ja haldus

 Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
80 akadeemilist tundi, millest 40 ak. tundi on kontaktõpet ja 40 tundi iseseisvat tööd.

 Õppekava koostamise alus:
Eesti Vabariiki seadusandlus

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud, kes soovivad alustada või edukalt jätkata ettvõtlustegevus

 Õppe eesmärk:

 • anda täielik ülevaade ettevõtja staatusest;
 • osata hinnata ettevõtlusvabaduse (konkurentsi-, hinnavabaduse) põhimõtte tähendust ja kehtivaid piiranguid (konkurentsikeeld);
 • saada ettevalmistus praktiliseks tööks äriõiguse ning lepingu- ja tööõiguse valdkonnas;
 • anda ülevaade võlaõiguse põhimõistetest ja lepingutest, et kasutada saadud teadmisi oma kutsetegevuses;
 • käsitleda töölepingu sõlmimist, muutmist ja lõpetamist puudutavaid küsimusi.

Õppekava sisu kirjeldus

 

Äriõigus

1. Äriühingute organisatsiooniliste ja õiguslike vormide üldiseloomustus. Ettevõtja, ettevõtte, kontserni mõiste. Ärinimele ja kaubamärgile esitatavad põhinõuded.

Ülevaade Eestis kehtivatest ettevõtlusvormidest, nende eeliste ja puuduste võrdlev analüüs.

2. Tegevusala valimine ja registreerimine.

EMTAK – Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator.

3. Ettevõtja esindamine majandustehingute tegemisel volituse alusel – prokuura.

4. Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), elektrooniline registreerimine või registreerimine notari kaudu. Eelised ja puudused. Olulisemad punktid, millega tuleb FIE-na tegutsemisel arvestada.

5. Osaühing ja aktsiaselts. Asutamise üldreeglid, äriregistrile esitatavad dokumendid. Mida tuleb teha pärast osaühingu registreerimist. Äriühingu juhtimine.

 

 

Võlaõigusseadus 

1.   Ülevaade seadusest, võlasuhte mõiste, lepinguliigid.

2.   Lepingu mõiste, lepingu vorm, lepingu sõlmimise viisid, lepingu struktuur.

3.  Esindusõigus lepingu allkirjastamisel. Eellepingud. Lepingu tüüptingimused.Lepingu täitmise tagamise viisid: käendus, tagatis, käsiraha, leppetrahv.

4. Võõrandamislepingud. Võõrandamise liigid. Sidevahendi abil sõlmitud lepingud. Müüjale kaebuste esitamise kord.

5. Kasutuslepingud. Üüri- ja rendileping: üldsätted, erinevused. Elu- ja äriruumi üürilepingu erinevused. Üür. 

Tööõigussuhted 

 1. Töölepingu mõiste. Tööõigussuhe. Töö tegemiseks on võimalik sõlmida eri liiki lepinguid: tööleping, töövõtuleping ja käsundusleping.
 2. Töölepingu sõlmimine. Töötaja teavitamine töötingimustest erijuhtudel. Katseaeg. Töölepingu sõlmimine alaealisega. Tähtajalise töölepingu sõlmimine.
 3. Töölepingu muutmine ja tühistamine.
 4. Töötaja kohustused. Tööandja korralduse sisu. Töötaja õigus keelduda töö tegemisest. Töölähetus.Saladuse hoidmise kohustus ja konkurentsipiirangu kokkulepe.
 5. Tööandja kohustused. Personaliarvestus. Isikuandmete kaitse tööõigussuhetes.
 6. Töötasu suurus. Majandustulemustelt ja tehingutelt makstav töötasu. Koolituskulude hüvitamise kokkulepe. Töötasu maksmine Töötasu maksmine töö mitteandmisel (tööseisak).
 7. Töö- ja puhkeaeg. Ületunnitöö. Töö tegemise aja piirang. Öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamine. Igapäevane ja iganädalane puhkeaeg. Tööaja arvestus.
 8.  Puhkus. Põhipuhkus. Rasedus- ja sünnituspuhkus. Isapuhkus. Lapsehoolduspuhkus. Õppepuhkus. Põhipuhkuse andmise kord.
 9. Töölepingu lõppemine ja üleminek. Töölepingu lõppemise alused ja tagajärjed. Rasedaga või väikelast kasvatava isikuga töölepingu ülesütlemise erisus. Ülesütlemise kord. Lõpparve.
 10.   Individuaalse töövaidluse lahendamise

 

Õppematerjalid

 1. Tsiviilseadustiku üldosa seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/120042017021
 2. Äriseadustik. https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017022
 3. Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/131122017005
 4. Võlaõigusseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/131122017008
 5. Töölepingu seadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017043
 6. Täiskasvanute koolituse seadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010
 7. Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017125
 8. „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” 11.06.2009, nr 91
 9. „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” 25.06.2009 nr 110
 10.  Soolise võrdõiguslikkuse seadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/107072015011

     11.  Võrdse kohtlemise seadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/126042017009

 

 

Õpingute  lõpetamise nõuded       

Kursuse lõpus viiakse läbi lõputest.Edukalt on kursuse läbinud need, kes eksamil on 100 punktist saanud vähemalt 70 punkti, ja neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused  osaoskuste kaupa.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Kursus Ettevõtluse alused  läbi viivad õpetajad omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele  õpetamise pikaajalist kogemust

 

Õppekava koostas: Irina Samohvalova 12.06.2018

Kinnitas: Natalja Lihhatšova – Dialoogi Tallinna esinduse juhataja 25.06.2018

 


Üles