Dialoog

Kontakt

TARTU
Turu 9
koolitus@dialoog.ee
Tel. 7 344 990, 55 613 474
translate@dialoog.ee
Tel. 7 30 40 95, 55 640 737
raamatud@dialoog.ee
Tel. 555 60 230
aupair@dialoog.ee
Tel. 55 31 500

TALLINN
Gonsiori 13 - 23
tallinn@dialoog.ee
Tel. 662 0888, 55 640 688

NARVA
Kreenholmi 3
narva@dialoog.ee
Tel. 35 60 494, 51 35 725

KAART AS Dialoog

 

Print

Eesti keel A1 taseme õppekava


Täienduskoolituse õppekava: Eesti keele kursus algajatele (A1)

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 240 tundi, millest 1
20 akadeemilist tundi on auditoorne töö ja 120 tundi on iseseisev töö. A1-tase saavutatakse kahe mooduli  (A1.1 ja A1.2) omandamisega. Iga mooduli maht on 60 ak.tundi auditoorset tööd ja 60 ak.tundi iseseisvat tööd. Tavaliselt õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
T
äiskasvanud, kes ei ole varem eesti keelt õppinud.

Õppe alustamise tingimused - kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
A1-taseme saavutamine.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija oskab:

  •  lihtsal viisil suhelda, küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata;
  •  ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;
  •  saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel, plakatitel, kataloogis;
  •  oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
  •  oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita formulare personaalsete andmetega.

Õppesisu Moodul A1.1
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

1.Tutvumine

Tutvumis- ja viisakusväljendid, hüvastijätt, kõneetikett, keeled.Tähestik, olevik, asesõna, jaatav ja eitav kõne, nimisõna ainsus ja mitmus, omastav kääne, pööramine olevikus, küsisõnad kas?, kes?

2. Perekond ja sugulased: Perekonnaseis,vanus,välimus, rollid, igapäevased tegevused. Arvsõnad, omadussõnad.

3. Kohtumised: Asutused linnas. Kellaaeg. Kaasaütlev kääne. Helistamine, etikett.

4.Elukoht: Asjad kodus. Arvud. Aadress. Omadussõnad. Kuulutused. Kohakäänded.

5. Töö ja puhkus: Päev, nädal, kuu. Vaba aeg. Huvid ja hobid.

Olev, saav käänded. Ma- ja da-infinitiivid.

6. Kodumaa, rahvused ja keeled. Küsisõnad.

Õppesisu Moodul A1.2
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

1.Linnas

Objektid linnas ja maal. Piletite ostmine, info küsimine. Sildid. Tee juhatamine. Takso tellimine. Käskiv kõneviis.

2.Poes ja turul

Toiduained, retseptid. Viisakas palumine/tellimine. Käskiv kõneviis.

3. Kohvikus

Road. Viisakas palumine/tellimine.Tingiv kõneviis.

4. Ilm ja ilmakaared.

Sademed. Aastaajad. Omadussõnad. Keskvõrre.

5. Formularide täitmine.

6. Pühad ja tähtpäevad. Õnnitlemine ja õnnitlusele vastamine. Osastav kääne. Rajav kääne.

 

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara.

Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on loomulik valgustus, ruumid on tuulutatavad. Kõikides ruumides on CD-ja DVD-mängija, arvuti, mis on ühendatud videoprojektoriga või televiisoriga,  internetiühendus ja WiFi, mis lubab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis Eesti keele instiduudi sõnaraamatuid veebilehel www.eki.ee. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse lühitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teavet, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjal
Õpik: Inga Mangus, Merge Simmul "Tere!"

Õpingute lõpetamise nõuded
Kursuse lõpus viiakse läbi A1-taseme lõputest.

1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes on saanud 100 punktist vähemalt 60 punkti ja esitanud kursuse jooksul kõik kodutööd. Neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused osaoskuste kaupa.

2. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.

3. Õppijad, kelle lõputesti tulemus jääb alla soorituskünnise, saavad tõendi.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus:

Eesti keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik MA (mõned PhB) kraadi,  õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele eesti keele õpetamise 2  kuni 20 ja rohkem aastat kogemust. Iga õpetaja kvalifikatsioon on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleinspektsiooni poolt. (Vt. personal)

Õppekava on koostatud koostöös Dialoogi eesti keele õpetajate poolt ja kinnitatud 18.08.2019 Koolituskeskus Dialoog direktori poolt.

 Eesti keele A2 taseme suhtlus-ja tööalaste kursuste õppekavad


A2-taseme eesti keele suhtluskursus.

 

 Õppekavarühm

222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
80 akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 40 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kolm korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kellel on A1- tase. Õppe alustamise tingimused - kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
Suhtlusoskuse arendamine A2-tasemel. Kursusel arendatakse suhtlemise osaoskusi: kuuldu mõistmist, rääkimist ja antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu õppijatele.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija oskab:

  •  lihtsalt viisil suhelda ja küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata; 
  •  ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta; 
  •  rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
  •  esitada küsimusi ja vastata küsimustele  oma elukohast, sugulaste ja oma töö kohta.

 

Õppesisu 

Kõnearendusteemad:

1. Tervitamine ja hüvastijätt (dialoogid, simulatsioonid)

2. Minu perekond  ja sugulased  (dialoogid, jutustused, simulatsioonid)

3. Sõidame külla. Elukoht. Maja ja suvekodu (dialoogid, simulatsioonid)

4. Appi! Kas Teie saate mind aidata? Kiirabi. Tuletõrje. (dialoogid, simulatsioonid)

5. Otsin inimest. Välimus, riided (dialoogid, jutustused, simulatsioonid)

6. Õnnitlen. Luuletused sünnipäevaks (dialoogid, laulud, mängud, kõned) 

 

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara, dialoogid ja monoloogid. Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise - teatri külastamine, üritustel osalemine.    


Õppekeskkond
Kõigis ruumides on loomulik valgustus, ruumid on tuulutatavad. Kõigis ruumides on CD-makid, DVD-mängija, tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse lühitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teavet. Õppijad külastavad erinevaid üritusi, käivad teatris ja kontsertil. Iseseisva töö kohta annab õppija tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjal
Videofilmid dialoogid, eestikeelsed saated, õpetaja poolt koostatud mängud ja diskussioonid. Laste laulud, luuletused. Sõnavara vastab  õpiku "Tere jälle!"  programmile.


Õpingute lõpetamise nõuded
Kursuse lõpus viiakse läbi suur lavastus, kus õppijad kasutavad omandatud väljendid 

 

1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes osalesid  simulatsioonil ning on esitanud kursuse jooksul kõik kodutööd. Neile väljastatakse tõend. 

 2. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata. 

Õppekava koostatud 10.09.2019. 

Koostaja on eesti keele õpetaja Maria Piik. 

Kinnitatud 11.09.2019. Kinnitas AS Dialoog juhataja Nade˛da Valk.

 

 

 

 Eesti keele B1 taseme suhtlus-ja tööalaste kursuste õppekavad


 

 Eesti keele B2 taseme suhtlus-ja tööalaste kursuste õppekavad


 

 
Üles
Uudised
KEELTELAAGRID VÄLISMAAL